/ در مقاله حسابداری / توسط

رابطه حسابداری تعهدی با مسئولیت پاسخگویی عملیاتی مدیران شهرداری

موضوع مقاله: رابطه حسابداری تعهدی با مسئولیت پاسخگویی عملیاتی مدیران شهرداری

چکیده مقاله:

 سیستم فعلی حسابداری در شهرداری ها، حسابداری نقدی می باشد که از قابلیت پاسخگویی مناسبی برخوردار نیست. بنابراین حرکت به سمت استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در شهرداری ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه به کارگیری حسابداری تعهدی با ارتقای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی مدیران شهرداری است. در ابتدا نمونه ای به حجم 145نفر انتخاب و پرسشنامه پنج گزینه ای طیف لیکرت بصورت تصادفی در نمونه مورد نظر توزیع گردید. داده های حاصل از پژوهش از طریق آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و آزمون تی استیودنت و با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که استفاده از حسابداری تعهدی در شهرداری منجر به افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی مدیران و معاونان مالی، حسابداران و کارشناسان می گردد.
واژگان کلیدی: روش حسابداری تعهدی، مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، کارایی، اثربخشی.

نویسندگان: بهنام گیلانی نیای صومعه سرایی، محمدرضا صفری

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 10

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

آزمون چارچوب قابلیت اتکا به نظر حسابرس از دیدگاه اعتباردهندگان

موضوع مقاله: آزمون چارچوب قابلیت اتکا به نظر حسابرس از دیدگاه اعتباردهندگان چکیده مقاله:  در چارچوب قابلیت اتکای نظر حسابرس…

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها

موضوع مقاله: بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها چکیده مقاله:  هدف این تحقیق بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *