/ در مقاله مدیریت / توسط

رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و خطای پیش بینی سود توسط مدیریت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و خطای پیش بینی سود توسط مدیریت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

دیدگاه مالی رفتاری نشان می دهد که سرمایه گذاران تحت تاثیر گرایش های احساسی خود تصمیم می گیرند. از این جهت تمایلات سرمایه گذاری، نقش مهمی در تعیین قیمت ها و تبیین بازده ایفا می کند که این امر دارای اهمیت بسیاری است .تحقیقات پیین نشان می دهد پیش بینی سود سالانه توسط مدیران در زمان پایین بوده حساسیت (نسبت به نرمال بودن آن) بدبینانه تر است. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسناد کاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران با دقت پیش بینی سود و اعتبار پیش بینی سود رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: گرایش های احساسی سرمایه گذاران، دقت پیش بینی سود، اعتبار پیش بینی سود.گرایش های احساسی سرمایه گذاران، دقت پیش بینی سود، اعتبار پیش بینی سود.

نویسندگان: مریم مهرآرا، علیرضا فضل زاده

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۱

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *