/ در مقاله مدیریت / توسط

رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و خطای پیش بینی سود توسط مدیریت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و خطای پیش بینی سود توسط مدیریت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

دیدگاه مالی رفتاري نشان می دهد که سرمایه گذاران تحت تاثیر گرایش هاي احساسی خود تصمیم می گیرند. از این جهت تمایلات سرمایه گذاري، نقش مهمی در تعیین قیمت ها و تبیین بازده ایفا می کند که این امر داراي اهمیت بسیاري است .تحقیقات پیین نشان می دهد پیش بینی سود سالانه توسط مدیران در زمان پایین بوده حساسیت (نسبت به نرمال بودن آن) بدبینانه تر است. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسناد کاوي، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش هاي آمار توصیفی و الگوي داده هاي تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد بین گرایش هاي احساسی سرمایه گذاران با دقت پیش بینی سود و اعتبار پیش بینی سود رابطه معکوس معناداري وجود دارد.

واژگان کلیدی: گرایش هاي احساسی سرمایه گذاران، دقت پیش بینی سود، اعتبار پیش بینی سود.گرایش هاي احساسی سرمایه گذاران، دقت پیش بینی سود، اعتبار پیش بینی سود.

نویسندگان: مریم مهرآرا، علیرضا فضل زاده

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 21

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

ارائه الگویی برای گردشگری هوشمند

موضوع مقاله: ارائه الگویی برای گردشگری هوشمند چکیده مقاله: در دنیای امروز می توان گفت تقریبا هر آنچه می بینیم به…

بررسی تاثير حساسيت سرمایه گذاری به قيمت سهام و ارزشمندی اطلاعات قيمتی سهام بر عملكرد شرکت ها

موضوع مقاله: بررسی تاثير حساسيت سرمایه گذاری به قيمت سهام و ارزشمندی اطلاعات قيمتی سهام بر عملكرد شرکت ها چکیده مقاله:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *