/ در مقاله حسابداری / توسط

رابطه بین محافظه کاری غیرشرطی و دستکاری سود و تاثیر سهامداران نهادی بر این رابطه

موضوع مقاله: رابطه بین محافظه کاری غیرشرطی و دستکاری سود و تاثیر سهامداران نهادی بر این رابطه

چکیده مقاله:

بیشتر پژوهشگران نشان داده اند که شرکت ها از محافظه کاری سود استفاده می نمایند تا دستکاری سود را کاهش دهند با وجود این، پژوهشگران معتقدند که شرکت ها انگیزه بیشتری به دستکاری سود دارند. در این مطالعه رابطه بین محافظه کاری حسابداری و دستکاری سود و تاثیر سهامداران نهادی بر این رابطه درایران بررسی شده است. برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از مدل احمد و دولمان استفاده شده است و جهت اندازه گیری دستکاری سود از مدل کوهن-زاوین استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 152 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1386 بررسی شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی وعلی پس رویدادی است و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون و تحلیل داده ها از نرم افزارهاSpss18 ,Eviews7 ، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد شرکت هایی با گزارش مالی محافظه کارانه تر احتمال کمتری برای استفاده از دستکاری سود دارند.

واژگان کلیدی: سهامداران نهادی فعال، سهامداران نهادی منفعل، محافظه کاری غیرشرطی، دستکاری سود، اهرم مالی.

نویسندگان: حسین خانزاده ، عسگر پاکمرام

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 17

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

رابطه بین سهامداران نهادی فعال و منفعل و دستکاری سود

موضوع مقاله: رابطه بین سهامداران نهادی فعال و منفعل و دستکاری سود چکیده مقاله: در این مطالعه رابطه بین سهامداران…

رابطه بین سهامداران نهادی فعال و منفعل و محافظه کاری غیرشرطی

موضوع مقاله: رابطه بین سهامداران نهادی فعال و منفعل و محافظه کاری غیرشرطی چکیده مقاله: در این مطالعه رابطه بین…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *