/ در مقاله مدیریت / توسط

رابطه بین عملکرد سازمانی کارکنان با وصول مطالبات بانک مهر اقتصاد استان فارس

موضوع مقاله: رابطه بین عملکرد سازمانی کارکنان با وصول مطالبات بانک مهر اقتصاد استان فارس

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق تبیین رابطه عوامل انگیزش شغلی و عملکرد سازمانی نیروی انسانی در وصول مطالبات می باشد. روش تحقیق هبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق شامل تمامی کارکنان بخش اعتبارات 44 شعبه بانک مهر اقتصاد استان فارس درسال 93 می باشد. با توجه به حجم کم جامعه آماری (80 نفر)، روش نمونه گیری بصورت سرشماری انجام گرفت و تمامی جامعه آماریدر نمونه منظور گردید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل دو پرسشنامه، انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ و عملکرد شغلی و شاخص متغیر وصول مطالبات که از سرپرستی بانک مهر اقتصاد اخذ شده است. برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها ازدو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون) بکارگرفته شده است.نتایج نشان داد انگیزش شغلی اثر معنی داری بر وصول مطالباتدارد اما عملکرد سازمانی علاوه بر ضریب تأثیر 19 درصدی، در وصول مطالبات معنی دار نمی باشد. لذا تنها انگیزش شغلی می تواند وصول مطابات را پیش بینی کند.

واژگان کلیدی: انگیزش شغلی، عملکرد سازمانی، وصول مطالبات.

نویسندگان: مهواره زارعی، رضا زارعی

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 4

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

رابطه بین یادگیري سازمانی و کارآفرینی سازمانی بین معلمان پایه اول تا چهارم مدارس ابتدایی شهرستان زرین دشت

موضوع مقاله: رابطه بین یادگیري سازمانی و کارآفرینی سازمانی بین معلمان پایه اول تا چهارم مدارس ابتدایی شهرستان زرین دشت…

پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی هدف: این پرسشنامه به ارزیابی اثربخشی موسسات مالی می پردازد. امتیازدهی و تفسیر نتایج:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *