/ در مقاله حسابداری / توسط

رابطه بین سهامداران نهادی فعال و منفعل و دستکاری سود

موضوع مقاله: رابطه بین سهامداران نهادی فعال و منفعل و دستکاری سود

چکیده مقاله:

در این مطالعه رابطه بین سهامداران نهادی فعال و منفعل و دستکاری سود در ایران بررسی شده است. متغییرهای کنترلی شامل اندازه شرکت، نرخ بازده دارایی، اهرم مالی و رشد فروش شرکت می باشد. جهت اندازه گیری دستکاری سود از مدل کوهن-زاوین استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 152 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1386 بررسی شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی وعلی پس رویدادی است و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون و تحلیل داده ها از نرم افزارها Spss18 ,Eviews7 استفاده شده است نتایج نشان می دهد رابطه منفی معنی دار بین سهامداران فعال و دستکاری سود وجود دارد و اهرم مالی، اندازه شرکت رابطه منفی و معنی داری بر دستکاری سود دارد.

واژگان کلیدی: سهامداران نهادی فعال, سهامداران نهادی منفعل, دستکاری سود, اهرم مالی.

نویسندگان: حسین خانزاده ، عسگر پاکمرام

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 15

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

رابطه بین نوسانات پیش بینی سود پرداختی و سود هر سهم با بازده غیر عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: رابطه بین نوسانات پیش بینی سود پرداختی و سود هر سهم با بازده غیر عادی در شرکت های…

رابطه بین محافظه کاری غیرشرطی و دستکاری سود و تاثیر سهامداران نهادی بر این رابطه

موضوع مقاله: رابطه بین محافظه کاری غیرشرطی و دستکاری سود و تاثیر سهامداران نهادی بر این رابطه چکیده مقاله: بیشتر…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *