/ در مقاله مدیریت / توسط

رابطه بین سهامداران نهادی فعال و منفعل و محافظه کاری غیرشرطی

موضوع مقاله: رابطه بین سهامداران نهادی فعال و منفعل و محافظه کاری غیرشرطی

چکیده مقاله:

در این مطالعه رابطه بین سهامداران نهادی فعال و منفعل، محافظه کاری حسابداری در ایران بررسی شده است. متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت، نرخ بازده دارایی، اهرم مالی و رشد فروش شرکت می باشد. برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از مدل احمد و دولمان استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 152 – شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1386 بررسی شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی وعلی پس رویدادی است و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون و تحلیل داده ها از نرم افزارها Spss18, Eviews7 استفاده شده است نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری بین سهامداران نهادی فعال و محافظه کاری غیرشرطی وجود دارد. اهرم مالی، نرخ بازده رابطه مثبت و معنی دار با محافظه کاری غیرشرطی دارد. این یافته ها برای سرمایه گزاران برای اخذ تصمیمات درست مهم می باشد.

واژگان کلیدی: سهامداران نهادی فعال، سهامداران نهادی منفعل، محافظه کاری غیرشرطی، اهرم مالی.

نویسندگان: حسین خانزاده ، عسگر پاکمرام

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 14

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

رابطه بین محافظه کاری غیرشرطی و دستکاری سود و تاثیر سهامداران نهادی بر این رابطه

موضوع مقاله: رابطه بین محافظه کاری غیرشرطی و دستکاری سود و تاثیر سهامداران نهادی بر این رابطه چکیده مقاله: بیشتر…

رفتار سازمانی رضائیان – جلسه ششم + آموزش ویدیویی

رفتار سازمانی  رضائیان – جلسه ششم + آموزش ویدیویی تدریس جلسه ششم کتاب رفتار سازمانی علی رضائیان + آموزش ویدیویی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *