/ در مقاله مدیریت / توسط

رابطه بین سبک های رهبری تحولی (ملاحظات فردی ،انگیزش الهامبخش، ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی) با کیفیت زندگی کاری دبیران آموزش و پرورش

موضوع مقاله: رابطه بین سبک های رهبری تحولی (ملاحظات فردی ،انگیزش الهامبخش، ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی ) با کیفیت زندگی کاری دبیران آموزش و پرورش

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحولی ( ملاحظات فردی ،انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی ) با کیفیت زندگی کاری دبیران دبیرستانهای شهرستان قدس می باشد. روش تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش دبیران دبیرستانهای شهرستان قدس به تعداد 287 نفر بوده که به روش تصادفی ساده، حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 165 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون ( 1973 )، پرسشنامه چند عاملی رهبری بس و آوولیو ( 2000 )، با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی ( فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار ) و آمار استنباطی ( آزمون ناپارامتریک همبستگی اسپیرمن (p) و تحلیل رگرسیون به روش همزمان ) و توسط نرم افزار spss انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد: بین سبک های رهبری تحولی و کیفیت زندگی کاری (p=0.399)، انگیزش الهام بخش و کیفیت زندگی کاری (p=0.423)، نفوذ آرمانی و کیفیت زندگی کاری (p=0.448)، ترغیب ذهنی و کیفیت زندگی کاری (p=0.353)، ملاحظات فردی و کیفیت زندگی کاری (p=0.435)، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین از بین مولفه های رهبری تحولی، انگیزش الهام بخش به میزان 0.372 بر کیفیت زندگی کاری تأثیر دارد.

واژگان کلیدی: سبک های رهبری تحولی ( ملاحظات فردی ، انگیزش الهام بخش ، ترغیب ذهنی ، نفوذ آرمانی ) ، کیفیت زندگی کاری.

نویسندگان: داوود حسین زاده، اعظم واشقانی فراهانی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 18

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

رابطه رهبری مشارکتی و تحولی با کیفیت زندگی کاری دبیران آموزش و پرورش

موضوع مقاله: رابطه رهبری مشارکتی و تحولی با کیفیت زندگی کاری دبیران آموزش و پرورش چکیده مقاله: هدف از انجام…

جست و جویی در وضعیت حقوق و دستمزد آمریکا (با تمرکز بر مقایسه تهران و نیویورک)

موضوع مقاله: جست و جویی در وضعیت حقوق و دستمزد آمریکا (با تمرکز بر مقایسه تهران و نیویورک) چکیده مقاله:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *