/ در مقاله مدیریت / توسط

رابطه بین جو سازمانی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان ساری)

موضوع مقاله: رابطه بین جو سازمانی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان ساری)

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین جو سازمانی و عملکرد کارکنان می باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان شعب بانک ملی شهرستان ساری تشکیل می دهند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان ۲۵۶ نفر بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب می شوند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد برگرفته از مدل اچیو (ACHIEVE) با پایایی ۰/۹۳ و پرسشنامه جو سازمانی برگرفته از مدل هالپین و کرافت با پایایی ۰/۸۷ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اماری SPSS نسخه ۲۲ و آزمون های آماری اسپیرمن و پیرسون استفاده شد. پس از تحلیل اطلاعات، تمامی فرضیه های تحقیق تایید شدند. نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین جو سازمانی و مؤلفه های آن با عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان ساری می باشد.

واژگان کلیدی: جو سازمانی، سازمان، عملکرد، کارکنان.

نویسندگان: حسین گراوند، سید بختیار باویر، رضا خوب آیند

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *