/ در مقاله مدیریت / توسط

رابطه بین جو سازمانی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردي: شعب بانک ملی شهرستان ساري)

موضوع مقاله: رابطه بین جو سازمانی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردي: شعب بانک ملی شهرستان ساري)

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین جو سازمانی و عملکرد کارکنان می باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان شعب بانک ملی شهرستان ساری تشکیل می دهند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان 256 نفر بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب می شوند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد برگرفته از مدل اچیو (ACHIEVE) با پایایی 0/93 و پرسشنامه جو سازمانی برگرفته از مدل هالپین و کرافت با پایایی 0/87 استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اماری SPSS نسخه 22 و آزمون های آماری اسپیرمن و پیرسون استفاده شد. پس از تحلیل اطلاعات، تمامی فرضیه های تحقیق تایید شدند. نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین جو سازمانی و مؤلفه های آن با عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان ساری می باشد.

واژگان کلیدی: جو سازمانی، سازمان، عملکرد، کارکنان.

نویسندگان: حسین گراوند، سید بختیار باویر، رضا خوب آیند

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 5

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

پرسشنامه روش های تامین مالی

موضوع پرسشنامه : پرسشنامه روش های تامین مالی هدف: بررسی روش های تامین مالی سازمان. تفسیر نتایج: به طور کلی…

رابطه بین عوامل انگیزش شغلی کارکنان با وصول مطالبات بانک مهر اقتصاد استان فارس

موضوع مقاله: رابطه بین عوامل انگیزش شغلی کارکنان با وصول مطالبات بانک مهر اقتصاد استان فارس چکیده مقاله: هدف این…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *