/ در مقاله مدیریت / توسط

رابطه بین تفکر استراتژیک و هوشمندی سازمانی با عملکرد شرکت های دانش بنیان

موضوع مقاله: رابطه بین تفکر استراتژیک و هوشمندی سازمانی با عملکرد شرکت های دانش بنیان

چکیده مقاله:

امروزه سازمان ها برای ارائه سطحی از عملکرد مورد انتظار می بایست تفکر استراتژیک مدیریتی خود را تقویت نموده و در نهایت به سمت هوشمندی سازمانی حرکت نمایند تا از این طریق چابکی مورد نظر خود را کسب کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین رابطه بین تفکر استراتژیک و هوشمندی سازمانی با عملکرد شرکت های دانش بنیان می باشد. روایی این پرسشنامه از طریق روایی محتوی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور بررسی ارتباط بین متغیر های تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است. نتایج این بررسی ها نشان داده است که ارتباط معنی داری بین تفکر استراتژیک و عملکرد و هوشمندی سازمانی وجود دارد. همچنین ارتباط بین هوشمندی سازمانی و عملکرد نیز تایید شده است.

واژگان کلیدی: عملکرد، تفکر استراتژیک، شرکت دانش بنیان.

نویسندگان: فرزین شکوهی

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۱

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *