/ در مقاله حسابداری / توسط

رابطه اندازه هیات مدیره، تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: رابطه اندازه هیات مدیره، تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش رابطه اندازه هیات مدیره، تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود می باشد. ادبیات موجود اندازه دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت را با کیفیت حسابرسی مرتبط می داند و اندازه هیات مدیره، نسبت اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره، دانش مالی اعضای هیات مدیره و جدایی نقش مدیر عامل از رئیس هیات مدیره بر عملکرد شرکت است.دراین پژوهش رابطه دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس و اندازه هیئت مدیره و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از اطلاعات مالی مربوط به ۱۸۸ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. اطلاعات حاصل از اندازه گیری متغیر به منظور آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن که در فرضیه اول بین اندازه هیات مدیره با مدیریت سود رابطه معنادار وجود دارد و در فرضیه دوم بین تخصص حسابرس با مدیریت سود رابطه معنادار وجود دارد و در فرضیه سوم بین دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود رابطه معنادار وجود دارد و هر سه فرضیه ذکر شده مورد تایید می باشد.

واژگان کلیدی: اندازه هیات مدیره، تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس، مدیریت سود،اقلام تعهدی اختیاری.

نویسندگان: میثم واحدی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۹

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *