/ در روش تحقیق / توسط
آخرین زمان ویرایش:

جدول مقایسه کلمات درست و نادرست در ویراستاری

در بسیاری از جاها و مکان ها و همچنین درمتون  رسمی و غیر رسمی نوشته هایی به کار برده می شود  که از نظر املایی و نگارش اشتباه است . در زیر لیستی تهیه شده است که تمام کلمات را از نظر نگارش صحیح و اشتباه آورده است که به آن پرداخته می شود:

این مقاله را حتما بخوانید: ارزیابی مقاله isi چگونه است؟

اشتباه

شیوه صحیح

ردیف

اشتباه

شیوه صحیح

ردیف

رهرو ام

رهروم

۵۲

بنابر ین

بنابراین

۱

پاک اند

پاکند

۵۳

ازو

از او

۲

خوشحال ایم

خوشحالیم

۵۴

بهاء

بها

۳

هشیار اند

هوشیارند

۵۵

روئین تن

رویین تن

۴

سخنراندن

سخن راندن

۵۶

ازین

از این

۵

ستاره گان

ستارگان

۵۷

آئین

آیین

۶

حضرتعالی

حضرت عالی

۵۸

گوئیم

گوییم

۷

دست فروش

دستفروش

۵۹

روئیدن

روییدن

۸

پیش آهنگ

پیشاهنگ

۶۰

درو

در او

۹

بزرگداشتن

بزرگ داشتن

۶۱

پائیز

پاییز

۱۰

نگهداشتن

نگه داشتن

۶۲

نمائیم

نماییم

۱۱

اطاق

اتاق

۶۳

زحمۀ

زحمت

۱۲

باطری

باتری

۶۴

نظاره گان

نظارگان

۱۳

طوس

توس

۶۵

حامله گی

حاملگی

۱۴

طهمورث

تهمورث

۶۶

برده گی

بردگی

۱۵

اطر

اتر

۶۷

خشمگینتر

خشمگین تر

۱۶

طپانچه

تپانچه

۶۸

سورمه ایتر

سورمه ای تر

۱۷

طهران

تهران

۶۹

شورایعالی

شورای عالی

۱۸

غلطیدن

غلتیدن

۷۰

آئیننامه

آئین نامه

۱۹

امپراطور

امپراتور

۷۱

خوشایند

خوش آیند

۲۰

بلیط

بلیت

۷۲

دل آویز

دلاویز

۲۱

طپش

تپش

۷۳

تناسان

تن آسان

۲۲

طهماسب

تهماسب

۷۴

دلدادن

دل دادن

۲۳

به نیرو

بنیرو

۷۵

باستانشناسی

باستان شناسی

۲۴

به کلی

بکلی

۷۶

نخبه گان

نخبگان

۲۵

به سزار

بسزا

۷۷

غلطتر

غلط تر

۲۶

روبه رو

روبرو

۷۸

چوببری

چوب بری

۲۷

خود به خود

خودبخود

۷۹

خوش آمدگویی

خوشامدگویی

۲۸

رو به راه

روبراه

۸۰

هم آورد

همآورد

۲۹

بی نوا

بینوا

۸۱

بدست

به دست

۳۰

هیچکس

هیچ کس

۸۲

بکار بردن

به کار بردن

۳۱

هیچگاه

هیچ گاه

۸۳

به عمد

بعمد

۳۲

آنکه

آن که

۸۴

بجا آوردن

به جا آوردن

۳۳

چنان چه

چنانچه

۸۵

بی چاره

بیچاره

۳۵

هیچوقت

هیچ وقت

۸۶

به هوش

بهوش

۳۶

اینجانب

این جانب

۸۷

به ویژه

بویژه

۳۷

بهیچ وجه

به هیچ وجه

۸۸

به طوری

بطوری

۳۸

اینکه

این که

۸۹

تن به تن

تن بتن

۳۹

وجوهات

وجوه

۹۰

سر به هوا

سربهوا

۴۰

کتب

کتاب ها

۹۱

بوجود

به وجود

۴۱

یکصدم

یک صدم

۹۲

بی افزود

بیفزود

۴۲

احوالات

احوال

۹۳

بیدرنگ

بی درنگ

۴۳

علما

عالمان

۹۴

شئونات

شئون

۴۴

قلل

قله ها

۹۵

خریت

خری

۴۵

وقتیکه

وقتی که

۹۶

زوار

زائران

۴۶

چه قدر

چقدر

۹۷

پنجشنبه

پنج شنبه

۴۷

یک جا

یکجا

۹۸

یک دست

یکدست

۴۸

میوه جات

میوه ها

۹۹

یک رنگی

یکرنگی

۴۹

جواهرات

جواهر

۱۰۰

کوچک تر

کوچکتر

۵۰

نذورات

نذور

۵۱

 

نوشته های مشابه

جدول مقایسه نشانه گذاری درست و نادرست در ویراستاری

در بسیاری ازمتون  رسمی و غیر رسمی  از کلماتی استفاده می شود که دارای نشانه گذاری هایی هستند که  معمولا نادیده…

قواعد و نکته هایی در املا و نگارش در ویراستاری

رعایت قواعد و نکته ها در املا و نگارش متون  می تواند به زیبایی متن بیفزاید در این قسمت به چند…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 1 =