/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

جانشین پروری و فرهنگ سازمانی

موضوع مقاله:  جانشین پروری و فرهنگ سازمانی

چکیده مقاله:

هدف اصلی مقاله حاضر مروری بر پژوهش های انجام گرفته درباره ی تاثیر جانشین پروری بر فرهنگ سازمانی است. بررسی و ﺷناساﻳﻰ ﻋﻮامل مﺆثر بر جانشینی مشاﻏﻞ مدﻳرﻳتی، اﻋﻢ از ﻋﻮامل سازمانی ﻳا فردی از ﻳﻚ سو  سبب ﺧﻮاهد ﺷد تا نیروهای مستعد و ﻋﻼقه مند با درک این ﻋﻮامل،  استعدادهای نهفته ﺧﻮد را بروز دهند و ﺧﻮد را در مسیر نیازهای سازمان ﻗرار دهند و از سوی دﻳﮕر سبب ﺧﻮاهد ﺷد،مدﻳران ارﺷد سازمان با مطالعه و ﺷناﺧت این ﻋﻮامل،  برنامه رﻳﺰی های ﻻزم را برای اﻳجاد تﺄثیر مثبت به منظﻮر رﺷد و توسعه سازمان فراهم سازند .در اﻳن مقاله به بررسی مﺒانی نظری و ادبیات تحقیق پیرامون موضوع جانشین پروری و فرهنگ سازمانی پرداﺧته ﺷد. نتایج تحقیق نشان داد در مطالعات داﺧلی پژوهش اندکی پیرامون سازمان ها و ﺷرکت های بخش ، تاثیر جانشین بر فرهنگ سازمانی صورت گرفته و اکثر تحقیقات مرتبط با جانشین پروری ، ﺧصوصی است و بخش ناچیز و اندکی از پیشینه تحقیق را سازمان های ﻋمومی و بخش دولتی ﺷامﻞ ﺷده است. همچنین، بررسی ها نشان داد که در مطالعات ﺧارجی در موضوﻋات و ﻋناوین تحقیقاتی تنوع بیشتری نسبت به مطالعات داﺧلی وجود دارد که به دلیل پیشینه ی حداﻗﻞ   ۵۰ ساله تحقیقات جانشین پروری در مطالعات بین المللی است. با توجه به بررسی های مﺆلفان، پژوهش مجزایی پیرامون ﻋﻮامل مﺆثر در بروز رفتار جانشین پروری صورت نگرفته است.

واژگان کلیدی: فرهنگ، فرهنگ سازمانی ، جانشین پروری.

نویسندگان: نجمه السادات ناصحی، مسعود پورکیانی

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *