/ در مقاله مدیریت / توسط

توسعه الگوی رابطه الگوهای مسیر پیشرفت شغلی و سطح بهره وری کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی

موضوع مقاله: توسعه الگوی رابطه الگوهای مسیر پیشرفت شغلی و سطح بهره وری کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی

چکیده مقاله:

مسیر پیشرفت شغلی یک فرد در سازمان، از طریق چشمانداز، راهبرد و اقدامات مدیریت منابع انسانی، توسعه یافته و عملکرد فرد و سازمان را متاثر می سازد. هدف برنامه ریزی این مسیر، بهبود عملکرد منابع انسانی، افزایش قدرت رقابت پذیری سازمان و حصول اطمینان از این امر است که سازمان افراد شایسته را برای تصدی پست های خالی در زمان نیاز در اختیار خواهد داشت. در این نوشتار نسبت به معرفی و تبیین الگوهای چهارگانه مسیر پیشرفت شغلی “خطی، مارپیچی، ناپایدار-موقت و تخصصی” اقدام گردیده است. سپس با بررسی نظری و مرور ادبیات، ارتباط این مسیرهای چهارگانه با سطح بهره وری و عملکرد کارکنان (بر اساس مدل اچیو) از یک سو، و بررسی نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی مبتنی بر مدل 5 عامل بزرگ (NEO) مک کری و کاستا، از سوی دیگر بررسی شده است. در نهایت 2 گزاره پیشنهادی اصلی و 7 گزاره پیشنهادی فرعی در قالب یک مدل پیشنهادی ارائه شده است. این مدل میتواند برای بررسی های بیشتر میدانی در تحقیقات آینده، مورد سنجش واستفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: الگوهای مسیر پیشرفت شغلی، مسیر خطی، مسیر مارپیچی، مسیر ناپایدار– موقت، مسیر تخصصی، سطح بهره وری کارکنان، ویژگی های شخصیتی.

نویسندگان: دکتر میرعلی سید نقوی، فاطمه قیطرانی

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 16

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان (csr) بر کیفیت رفتار و عملکرد منابع انسانی

موضوع مقاله: بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان (csr) بر کیفیت رفتار و عملکرد منابع انسانی چکیده مقاله: مفهوم مسئولیت…

تأثیر روش های مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت در شرکت های کوچک و متوسط شمال غرب کشور

موضوع مقاله: تأثیر روش های مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت در شرکت های کوچک و متوسط شمال غرب کشور چکیده…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *