/ در مقاله مدیریت / توسط

تعیین و بررسی چابکی سازمانی و هوش رقابتی کارکنان شعب بانک

موضوع مقاله: تعیین و بررسی چابکی سازمانی و هوش رقابتی کارکنان شعب بانک

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تعیین رابطه چابکی سازمانی و هوش رقابتی کارکنان در شعب بانک ایران زمین غرب استان مازندران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک ایران زمین غرب استان مازندران که تعداد آنها حدود 110 نفر می باشد که از این میزان بر اساس جدول مورگان تعداد 80 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه چابکی سازمان با 21 پرسش و هوش رقابتی با 12 پرسش می باشد؛ جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش آمار استنباطی استفاده گردیده است که برای قضاوت در مورد فرضیات پژوهش پس از مشخص شدن نرمال یا غیرنرمال بودن داد ه ها به تناسب از آزمون های همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معنی داری بین چابکی سازمانی با هوش رقابتی در کارکنان شعب بانک ایران زمین غرب استان مازندران وجود دارد. پی ریزی، حفظ و ارتقاء قابلیت های چابکی در سازمان سنگ بنای بانک ها در قرن حاضر است در مجموع می توان ادعا نمود با استفاده از قابلیت های چابکی در سازمان در بازار رقابتی پیچیده و پویای امروزی می تواند مزایای اقتصادی و غیراقتصادی متعددی را کسب نماید. بر اساس یافته های پژوهش می توان اذعان داشت که چابکی سازمانی و تلاش جهت بهبود مستمر آن به عنوان یک مزیت رقابتی در قرن 21 محسوب می شود.

واژگان کلیدی: چابکی سازمانی ، هوش رقابتی ، کارکنان شعب بانک ایران زمین، پرسشنامه، آمار استنباطی، مزیت رقابتی.

نویسندگان: سید جواد مرتضوی، یحیی منصورسمائی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 20

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

رابطه دلبستگی شغلی با توانمند سازی دبیران تربیت بدنی استان کرمان

موضوع مقاله: رابطه دلبستگی شغلی با توانمند سازی دبیران تربیت بدنی استان کرمان چکیده مقاله: هدف از انجام پژوهش حاضر…

مروری بر فرایندها و روشهای مدلسازی فرایندهای کسب و کار

موضوع مقاله: مروری بر فرایندها و روشهای مدلسازی فرایندهای کسب و کار چکیده مقاله: امروزه با توجه افزایش حجم، تنوع…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *