/ در مقاله اقتصاد / توسط

تحلیل میزان تأثیر استراتژی بازارگرایی در رابطه ی بین کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی:آژانس های مسافرتی شهرستان اصفهان)

موضوع مقاله: تحلیل میزان تأثیر استراتژی بازارگرایی در رابطه ی بین کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی:آژانس های مسافرتی شهرستان اصفهان)

چکیده مقاله:

در قرن حاضر اگر چه فرآیند جهانی شدن بسیار فراگیر است و بر همه حوزه های زندگی اجتماعی تأثیرگذار است، اما آشکارترین و برجسته ترین نمود آن مربوط به حوزه های اقتصادی می باشد که در سال های اخیر تحت تأثیر تحولات و پیشرفت های حیرت انگیز در عرصه ارتباطات بوده است. مرتبط لزوم ایجاد و به کارگیری هر چه بیشتر تجارت الکترونیکی را آشکار نموده است. در ایران نیز رشد روز افزون فناوری اطلاعات و افزایش آگاهی افراد در استفاده از اینترنت و فناوری های مرتبط، لزوم ایجاد و به کارگیری هر چه بیشتر تجارت الکترونیکی را آشکار نموده است. این نیاز آن چنان شدید و قوی است که بی توجهی به آن نه تنها موجب عقب ماندن از سیر تجارت می شود بلکه در انتها منجر به حذف کامل از این گردونه خواهد شد. درهمین راستا در پژوهش حاضر به تحلیل میزان تأثیراستراتژی بازارگرایی در رابطه ی بین کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد سازمانی پرداخته شد. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی، میدانی و همبستگی بود. با توجه به اینکه جامعه آماری مدیران ارشد آژانس های مساغرتی و به تعداد ۱۲۰ نفر بودند، با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه ۹۲ نفر تعیین شد. مدل ارائه شده از طریق پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. ابزار به کار رفته جهت تجزیه و تحلیل در این پژوهش نرم افزارهای SPSS و PLSمی باشد. روایی پرسشنامه از دو بعد ظاهری و سازه تأیید و همچنین با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن نیز مورد قبول واقع شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها پژوهشگر به این نتیجه رسید که سه فرضیه طرح شده یعنی تأثیر اجرای کسب و کار الکترونیکی بر بازارگرایی، عملکرد سازمانی و همچنین تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی مورد پذیرش واقع شد. بنابراین مدیران بایستی در تدوین سیاست های سازمان به عواملی که تأثیر مثبتی بر عملکرد دارند، توجه ویژه ای نمایند.

واژگان کلیدی: استراتژی های کسب و کار الکترونیکی، عملکرد سازمانی، بازارگرایی.

نویسندگان: حسین رضایی دولت آبادی، راحله صادقی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۳

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *