/ در مقاله مدیریت / توسط

تحلیل رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با هوش هیجانی شاهد تجربی: بنادر شمالی کشور

موضوع مقاله: تحلیل رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با هوش هیجانی شاهد تجربی: بنادر شمالی کشور

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، تعیین رابطه ی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با هوش هیجانی کارکنان می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی کارکنان در بنادر شمالی کشور به تعداد تقریبی ۱۰۰۰ نفر بود که براساس نگاره مورگان، نمونه ی آماری تحقیق برابر ۲۷۸ نفر تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی هوش هیجانی مایر و سالوی (۱۹۹۵)، پرسشنامه ی تعهد سازمانی موادی، استیرز و پورتر (۱۹۷۹) و پرسشنامه ی رضایت برایفیلد و روت (۱۹۵۱) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و همچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که مؤلفه های رضایت شغلی، شفاف سازی احساسات و توجه به احساسات، در پیش بینی تعهد سازمانی و رضایت شغلی معنادار هستند.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، سازمان بنادر و دریا نوردی.

نویسندگان: حبیب مرادی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۶

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *