/ در مقاله مدیریت / توسط

تحلیل رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با هوش هیجانی شاهد تجربی: بنادر شمالی کشور

موضوع مقاله: تحلیل رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با هوش هیجانی شاهد تجربی: بنادر شمالی کشور

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، تعیین رابطه ی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با هوش هیجانی کارکنان می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی کارکنان در بنادر شمالی کشور به تعداد تقریبی 1000 نفر بود که براساس نگاره مورگان، نمونه ی آماری تحقیق برابر 278 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی هوش هیجانی مایر و سالوی (1995)، پرسشنامه ی تعهد سازمانی موادی، استیرز و پورتر (1979) و پرسشنامه ی رضایت برایفیلد و روت (1951) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و همچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که مؤلفه های رضایت شغلی، شفاف سازی احساسات و توجه به احساسات، در پیش بینی تعهد سازمانی و رضایت شغلی معنادار هستند.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، سازمان بنادر و دریا نوردی.

نویسندگان: حبیب مرادی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 16

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و هوش سازمانی با رهبری جهانی شاهد تجربی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و هوش سازمانی با رهبری جهانی شاهد تجربی: اداره کل بنادر و دریانوردی…

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های فرهنگ سازمانی شاهد تجربی:حسابداران بنادر شمالی ايران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های فرهنگ سازمانی شاهد تجربی:حسابداران بنادر شمالی ايران چکیده مقاله: با…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *