/ در مقاله مدیریت / توسط

تبیین نقش عناصر آمیخته بازاریابی در خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه های زنجیره ای(مورد مطالعه: فروشگاه های رفاه استان سمنان)

موضوع مقاله: تبیین نقش عناصر آمیخته بازاریابی در خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه های زنجیره ای(مورد مطالعه: فروشگاه های رفاه استان سمنان)

چکیده مقاله:

خریدهای برنامه ریزی نشده یکی از جنبه های بسیار مهم رفتار مصرف کننده و یک مفهوم حیاتی در بازار است. به محض افزایش درآمد و توان خرید، خریدهای برنامه ریزی نشده افزایش و به صورت یک پدیده غالب در رفتار مصرف کننده نمایان میشوند.در این راستا هدف از این پژوهش تبیین نقش عناصر آمیخته بازاریابی در خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه های رفاه استان سمنان میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه، مشتریان فروشگاه های رفاه استان سمنان در حجم نفر میباشند که از روش نمونه گیری کوکران استفاده شده است. با توجه به انواع مختلف تحقیق توصیفی، این ۳۸۱ نمونه تحقیق از نوع پیمایشی است. همچنین تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی میباشدو روش گردآوری داده ها میدانی بوده و ابزار گرداوری داده ها نیزپرسشنامه خود ساخته و مصاحبه می باشد. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی، نشان داد که رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی و خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه های رفاه استان سمنان معنادار است .

واژگان کلیدی: فروشگاه های زنجیره ای،خریدهای برنامه ریزی نشده ، آمیخته بازاریابی.

نویسندگان: یونس وکیل الرعایا، حسن واحدی، حامد عرب احمدی

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۶

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *