/ در مقاله مدیریت / توسط

تبیین نقش عناصر آمیخته بازاریابی در خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه های زنجیره ای(مورد مطالعه: فروشگاه های رفاه استان سمنان)

موضوع مقاله: تبیین نقش عناصر آمیخته بازاریابی در خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه های زنجیره ای(مورد مطالعه: فروشگاه های رفاه استان سمنان)

چکیده مقاله:

خريدهای برنامه ريزی نشده يكي از جنبه های بسيار مهم رفتار مصرف كننده و يك مفهوم حياتي در بازار است. به محض افزايش درآمد و توان خريد، خريدهای برنامه ريزی نشده افزايش و به صورت يك پديده غالب در رفتار مصرف كننده نمايان ميشوند.در اين راستا هدف از اين پژوهش تبيين نقش عناصر آميخته بازاريابي در خريدهای برنامه ريزی نشده در فروشگاه های رفاه استان سمنان ميباشد. جامعه آماری مورد مطالعه، مشتريان فروشگاه های رفاه استان سمنان در حجم نفر ميباشند كه از روش نمونه گيری كوكران استفاده شده است. با توجه به انواع مختلف تحقيق توصيفي، اين 381 نمونه تحقيق از نوع پيمايشي است. همچنين تحقيق حاضر از حيث هدف كاربردی ميباشدو روش گردآوری داده ها ميداني بوده و ابزار گرداوری داده ها نيزپرسشنامه خود ساخته و مصاحبه مي باشد. نتايج حاصل از تحليل اطلاعات با استفاده از ضريب همبستگي، نشان داد كه رابطه بين عناصر آميخته بازاريابي و خريدهای برنامه ريزی نشده در فروشگاه های رفاه استان سمنان معنادار است .

واژگان کلیدی: فروشگاه های زنجيره ای،خريدهای برنامه ريزی نشده ، آميخته بازاريابي.

نویسندگان: یونس وکیل الرعایا، حسن واحدی، حامد عرب احمدی

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 16

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات با رویکرد تکنیک های چند معیاره (مورد مطالعه :اداره امور مالیاتی بسطام و میامی)

موضوع مقاله: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات با رویکرد تکنیک های چند معیاره…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *