/ در مقاله حسابداری / توسط

تبیین ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد حسابداری و بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: تبیین ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد حسابداری و بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

در اقتصاد دانش محور، از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می شود و در دنیای امروز، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این دارایی ها بستگی دارد. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایه های فکری، به عنوان یک ابزار مؤثر برای افزایش رقابت شرکت ها هستیم. اندازه گیری سرمایه فکری به منظور مقایسه شرکت های مختلف، تعیین ارزش واقعی آنها و حتی بهبود کنترل های آنها ضروری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تجربی بین سرمایه فکری و عملکرد حسابداری و بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش سه فرضیه تدوین و برای آزمون آنها از روش آماری رگرسیون چندگانه استفاده شده است. اطلاعات 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 گردآوری شده است. در ابتدا متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته که جهت سنجش متغیر مستقل از مدل پالیک استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد بین سرمایه فکری و متغیرهای ارزش یازار، نرخ بازده حسابداری و بازده فروش رابطه معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: سرمایه فکری، نرخ بازده داراییها، بازده فروش، عملکرد حسابداری.

نویسندگان: علی رستمی فتح الهی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 17

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی رابطه خود کار آمدی فردی و توانمند سازی کارکنان با رفتار شغلی آنها در دانشگاه محقق اردبیلی

موضوع مقاله: بررسی رابطه خود کار آمدی فردی و توانمند سازی کارکنان با رفتار شغلی آنها در دانشگاه محقق اردبیلی…

ارزیابی برازش (تناسب) رویکردهای مدیریت ایمنی صنعتی با مدیریت حوادث امنیت اطلاعات

موضوع مقاله: ارزیابی برازش (تناسب) رویکردهای مدیریت ایمنی صنعتی با مدیریت حوادث امنیت اطلاعات چکیده مقاله: مقاله حاضر به بحث…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *