/ در مقاله مدیریت / توسط

تاثیر هوش هیجانی بر کاهش آزردگی عاطفی در بین کارکنان

موضوع مقاله: تاثیر هوش هیجانی بر کاهش آزردگی عاطفی در بین کارکنان

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر از بین بردن آزردگی عاطفی کارکنان می پردازد. به این منظور، بعد از مرور مبانی نظری تحقیق و بررسی مدل های مطرح شده، تعداد پنج فرضیه بر مبنای مفهومی تدوین گردید. ابزار اصلی مورد استفاده در تحقیق، پرسشنامه استاندارد حاوی ۱۶ سوال برای آزردگی عاطفی و ۲۰ سوال برای هوش هیجانی می باشد. ضریب پایانی پرسشنامه هوش هیجانی ۰/۹۳۸ و ضریب پایانی پرسشنامه آزردگی عاطفی ۰/۸۰۲ به دست آمد و چون آلفای کرونباخ هر دو پرسشنامه بیش از ۰/۷۰ می باشد، بنابراین هر دو پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار بودند. حجم نمونه آماری موردنظر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۲۳۵ نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت تعیین نرمال بودن داده های بدست آمده، از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد. با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، فرضیه های تحقیق و میزان همبستگی بین متغیرها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از تأیید کلیه فرضیه های تحقیق و وجود رابطه معنادار منفی بین هوش هیجانی و آزردگی عاطفی سازمانی دراین سازمان می باشد.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، آزردگی عاطفی.

نویسندگان: حافظ ملاعباسی، شما یازرلو

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *