/ در مقاله مدیریت / توسط

تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی گری عدالت سازمانی (شهرداری منطقه ۳ قزوین)

موضوع مقاله: تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی گری عدالت سازمانی (شهرداری منطقه ۳ قزوین)

چکیده مقاله:

  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با نقش مبانجی گری عدالت سازمانی شهرداری منطقه ۳ قزوین در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴ انجام شد. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و بر حسب هدف از نوع کاربردی بوده و درجامعه ی آماری ۵۱ نفری کارکنان شهرداری منطقه ۳ قزوین دربازه سه ماهه اسفند ۱۳۹۴ الی اواسط اردیبهشت ۱۳۹۵ و با حجم نمونه تمام شماری شده ۵۱ نفری اجراشد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ی استاندارد دارای طیف لیکرت هوش هیجانی بار اون وپرسشنامه رضایت شغلی جی گانون بودکه توسط مدیران پاسخ داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی ( توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار ) و استنباطی ( آزمون نرمال بودن داده ها K-S و تحلیل بار عاملی و مدل نیکویی برازش تحت عنوان مدل معادلات ساختاری ) صورت گرفت. یافته های پژوهش عبارتند از: برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و lisrel استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که هوش هیجانی بر رضایت شغلی تاثیر می گذارد، همچنین یافته ها نشان می دهند که نقش میانجی گری عدالت سازمانی در ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت شغلی مورد تایید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: هوش ،هوش هیجانی ، مولفه های هوش هیجانی بار ان و رضایت شغلی ،عدالت سازمانی .

نویسندگان: نادر شیخ الاسلام کندلوسی، سحر شاداب شمس آباد

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۸

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *