/ در مقاله مدیریت / توسط

تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی گری عدالت سازمانی (شهرداری منطقه 3 قزوین)

موضوع مقاله: تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی گری عدالت سازمانی (شهرداری منطقه 3 قزوین)

چکیده مقاله:

  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با نقش مبانجی گری عدالت سازمانی شهرداری منطقه 3 قزوین در نیمسال دوم تحصیلی 1394 انجام شد. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و بر حسب هدف از نوع کاربردی بوده و درجامعه ی آماری 51 نفری کارکنان شهرداری منطقه 3 قزوین دربازه سه ماهه اسفند 1394 الی اواسط اردیبهشت 1395 و با حجم نمونه تمام شماری شده 51 نفری اجراشد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ی استاندارد دارای طیف لیکرت هوش هیجانی بار اون وپرسشنامه رضایت شغلی جی گانون بودکه توسط مدیران پاسخ داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی ( توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار ) و استنباطی ( آزمون نرمال بودن داده ها K-S و تحلیل بار عاملی و مدل نیکویی برازش تحت عنوان مدل معادلات ساختاری ) صورت گرفت. یافته های پژوهش عبارتند از: برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و lisrel استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که هوش هیجانی بر رضایت شغلی تاثیر می گذارد، همچنین یافته ها نشان می دهند که نقش میانجی گری عدالت سازمانی در ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت شغلی مورد تایید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: هوش ،هوش هیجانی ، مولفه های هوش هیجانی بار ان و رضایت شغلی ،عدالت سازمانی .

نویسندگان: نادر شیخ الاسلام کندلوسی، سحر شاداب شمس آباد

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 18

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

تاثیر رهبری تحول آفرین با نقش میانجی گری اعتماد بر عملکرد تیمی و رضایت شغلی (سازمان ثبت واسناد واملاک شهرستان قزوین )

موضوع مقاله: تاثیر رهبری تحول آفرین با نقش میانجی گری اعتماد بر عملکرد تیمی و رضایت شغلی (سازمان ثبت واسناد…

بررسی کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

موضوع مقاله: بررسی کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *