/ در مقاله اقتصاد / توسط

تاثیر نوسانات قیمت نفت بر مطالبات معوق شبکه بانکی کشور (مورد مطالعه اشخاص حقوقی شبکه بانک صادرات ایران)

موضوع مقاله: تاثیر نوسانات قیمت نفت بر مطالبات معوق شبکه بانکی کشور (مورد مطالعه اشخاص حقوقی شبکه بانک صادرات ایران)

چکیده مقاله:

پژوهش در زمینه مباحث مربوط به اندازه گیری و کنترل انواع مختلف ریسک هایی که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با آن روبه رو هستند، درسال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. هدف این پژوهش بررسی نوسانات قیمت نفت برمطالبات معوق بانکی به عنوان یکی ازانواع ریسک های اعتباری متوجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. به همین منظور بااتکا به داده های فصلی و توسط الگوی خودرگرسیون برداری وبهره گیری از نرم افزار Eviews و روش اجرای VAR و تحلیل رگرسیون، مدلی (با متغیرهای مطالبات معوق، نوسانات قیمت نفت، رشد اقتصادی و نرخ تورم) برای ارزیابی ریسک اعتباری یاد شده استخراج شده است. نتیجه حاصل ازمدل یادشده حاکی از رابطه مثبت بین نوسانات قیمت نفت و مطالبات معوق است. بنابراین باایجاد شرایط اقتصادی باثبات که ناشی ازعدم نوسانات قیمت نفت و پایداری مولفه های اقتصادی خواهد بود و با اتکا به مدیریت عواملی که درنوسان قیمت نفت تاثیرگذار است، میتوان اثر مثبتی برتسهیلات بانک ها گذاشت و مطالبات معوق بانکی را کاهش داد.

واژگان کلیدی: مطالبات معوق بانکی، قیمت نفت، رشد اقتصادی، تورم، الگوی خود رگرسیون برداری، VAR
طبقه بندی C22,C53,E43: JEL.

نویسندگان: رافیک نظریان، مریم بهزادی راد

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *