/ در مقاله مدیریت / توسط

تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر وفاداری و نقش متغیرهای میانجی رضایت، اعتماد و هویت پذیری مشتری از شرکت (مورد مطالعه: شرکت سهامی بیمه ایران – تهران)

موضوع مقاله: تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر وفاداری و نقش متغیرهای میانجی رضایت، اعتماد و هویت پذیری مشتری از شرکت (مورد مطالعه: شرکت سهامی بیمه ایران – تهران)

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر وفاداری و نقش متغیرهای میانجی رضایت، اعتماد و هویت پذیری مشتری در شرکت سهامی بیمه ایران، است. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. مشتریان شرکت بیمه ایران در شهر تهران به صورت احتمالی ساده به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و بین ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه پرسشنامه توزیع شد، به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS پایایی و نرمال بودن متغیرهای پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و از نرم افزار لیزرل برای تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر بعنوان روش های مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که متغیرهای اعتماد، هویت و رضایت اثر مثبتی بر متغیر وفاداری دارند. از طرفی ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت به طور غیرمستقیم بر وفاداری مشتری تاثیر می گذارند. تقویت مسئولیت اجتماعی در ابعاد اخلاقی و نوع دوستانه، باعث تقویت احساس هویت، اعتماد و در نهایت رضایت مشتریان می شود. نتایج پژوهش حاکی از آنست که در تاثیرگذاری مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتری، متغیر میانجی اعتماد بیشترین تاثیر را داشته و بعد از آن به ترتیب متغیرهای میانجی هویت پذیری و رضایت قرار دارند.

واژگان کلیدی: مسئولیت پذیری اجتماعی، وفاداری، رضایت، اعتماد، هویت پذیری .

نویسندگان: عبداله نعامی، میثم عسگری

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۹

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *