/ در مقاله مدیریت / توسط

تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان درمجتمع پتروشیمی رازی

موضوع مقاله: تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان درمجتمع پتروشیمی رازی

چکیده مقاله:

  هدف کلی پژوهش تعیین تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان در مجتمع پتروشیمی رازی می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است برای سنجش هدف اصلی تحقیق یک فرضیه ی اصلی و چهار فرضیه ی فرعی ایجاد گردید . برای حل مسأله و پاسخگویی به سؤالات تحقیق، گام های زیر پیموده شد : مطالعه ی ادبیات موضوع، استخراج سازه ها، متغیرها و عوامل، طراحی ابزار اندازه گیری مرتبط با ویژگی، مطالعات میدانی مقدماتی و معتبرسازی ابزار اندازه گیری داده ها و اطلاعات، تهیه ی پرسشنامه های نهایی و توزیع آن در بین کارکنان . جامعه آماری را کلیه کارکنان پتروشیمی رازی تشکیل می دادند که شامل 1900 نفر بودند.نمونه آماری از طریق نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد، حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 320 نفر تعیین شد. روایی پرسشنامه از طریق نظر خبرگان و پایایی از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد . پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزارهای اکسل و spss برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آزمون رگرسیون استفاده گردید.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، بهره وری ، پتروشیمی رازی .

نویسندگان: ناصر آقاجری

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 10

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

موضوع مقاله: بررسی کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق…

رابطه ی بین بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان

موضوع مقاله: رابطه ی بین بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان چکیده مقاله:   افزایش رقابت، پویایی و پیچیده شدن…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *