/ در مقاله مدیریت / توسط

تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان درمجتمع پتروشیمی رازی

موضوع مقاله: تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان درمجتمع پتروشیمی رازی

چکیده مقاله:

  هدف کلی پژوهش تعیین تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان در مجتمع پتروشیمی رازی می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است برای سنجش هدف اصلی تحقیق یک فرضیه ی اصلی و چهار فرضیه ی فرعی ایجاد گردید . برای حل مسأله و پاسخگویی به سؤالات تحقیق، گام های زیر پیموده شد : مطالعه ی ادبیات موضوع، استخراج سازه ها، متغیرها و عوامل، طراحی ابزار اندازه گیری مرتبط با ویژگی، مطالعات میدانی مقدماتی و معتبرسازی ابزار اندازه گیری داده ها و اطلاعات، تهیه ی پرسشنامه های نهایی و توزیع آن در بین کارکنان . جامعه آماری را کلیه کارکنان پتروشیمی رازی تشکیل می دادند که شامل ۱۹۰۰ نفر بودند.نمونه آماری از طریق نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد، حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران ۳۲۰ نفر تعیین شد. روایی پرسشنامه از طریق نظر خبرگان و پایایی از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد . پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزارهای اکسل و spss برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آزمون رگرسیون استفاده گردید.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، بهره وری ، پتروشیمی رازی .

نویسندگان: ناصر آقاجری

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۰

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *