/ در مقاله مدیریت / توسط

تاثیر فرهنگ سازمانی و مولفه های آن بر موفقیت شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان شوشتر

موضوع مقاله: تاثیر فرهنگ سازمانی و مولفه های آن بر موفقیت شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان شوشتر

چکیده مقاله:

عوامل موثر بر موفقیت شغلی معلمان، نه تنها به موفقیت سازمان منجر خواهد شد بلکه در ارتقای کیفی آموزش و پرورش دانش آموزان نیز اهمیت زیادی دارد. از این رو این تحقیق با هدف شناسایی تاثیر فرهنگ سازمانی و مولفه های آن بر موفقیت شغلی معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های شهرستان شوشتر انجام شد. برای این کار از جامعه آماری ۱۰۲ نفری مردان و زنان آموزگار و دبیر تربیت بدنی آموزشگاه های شوشتر، ۸۶ نفر بطور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های فرهنگ سازمانی رابینز و موفقیت شغلی رادسیپ را تکمیل نمودند. داده های بدست آمده توسط آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنادار ۰٫۰۵ با نرم افزار  SPSS نسخه ۲۱ مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی و مولفه های خلاقیت و نوآوری، توجه به ره آورد، نتایج تصمیمات بر کارکنان، توجه به تیم، جاه طلبی و پایداری، با موفقیت شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که فرهنگ توجه به ره آورد و فرهنگ پایداری در سازمان، توان پیش بینی موفقیت شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان شوشتر را دارد. بنابراین توصیه می شود که مسئولین ضمن شناسایی روش های ارتقای فرهنگ سازمانی مناسب آموزشگاه ها، در این راستا برنامه هایی را تدوین و اجرا نمایند.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، فرهنگ توجه به ره آورد، فرهنگ پایداری، موفقیت شغلی، معلمان تربیت بدنی.

نویسندگان: لیلا محمدی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *