/ در مقاله مدیریت / توسط

تاثیر فرهنگ بر قصد رفتاری استفاده فناوری اطلاعات

موضوع مقاله: تاثیر فرهنگ بر قصد رفتاری استفاده فناوری اطلاعات

چکیده مقاله:

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فرهنگ بر پذیرش فناوری اطلاعات انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات مرکزی مخابرات استان های اصلی ایران می باشد. تعداد کارکنان این مراکز در سال 1394 برابر 4000 نفر گزارش گردید. حجم نمونه در سطح اطمینان 95 % و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 351 نفر برآورد گردید. جهت گردآوری داده از پرسشنامه استفاده شد. با توجه به پیش بینی افت پرسشنامه های برگشتی تعداد 400 پرسشنامه توزیع گردید. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای متناسب انجام شد. روایی محتوایی و صوری دو پرسشنامه از طریق مراجعه به کارشناسان مخابرات و متخصصین دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. نتایج نشان داد فرهنگ بر قصد رفتاری استفاده فناوری اطلاعات تاثیر دارد و در پیش بینی همزمان قصدرفتاری استفاده فناوری اطلاعات از طریق شاخص های فرهنگی هافستد، شاخص های فاصله قدرت و مقید بودن از مدل خارج شدند زیرا قادر به پیش بینی متغیر معیار یعنی پذیرش فناوری اطلاعات نبودند.

واژگان کلیدی: فرهنگ، فناوری اطلاعات، قصد رفتاری .

نویسندگان: فرشته عالی پور، مجتبی جمی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 8

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

ارزیابی و نظارت و کنترل مالی با تاکید بر حسابداری تعهدی

موضوع مقاله: ارزیابی و نظارت و کنترل مالی با تاکید بر حسابداری تعهدی چکیده مقاله:   مبنای حسابداری تعهدی بطور…

بررسی تاثیر جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر حسن شهرت حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر جریانات نقدی آزاد بر مدیریت سود با تاکید بر حسن شهرت حسابرس در شرکت های پذیرفته…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *