/ در مقاله اقتصاد / توسط

تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

موضوع مقاله: تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

چکیده مقاله:

توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند . امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده ی دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. سیاست های مناسب کلان اقتصادی از مسیر های مختلفی بر فقر و توزیع درآمد تاثیر گذار است. آثار این سیاست ها در بلند مدت از اهمیت بیشتری برخوردار است. به گونه ای که سیاست کلان اقتصادی اگر منجر به رشد پایدار گردد ، سطح اشتغال و تولید حقیقی را تحت تاثیرقرار می دهد. این امر از سمت درآمد ها و هم از سمت توزیع آن، فقر را بهبود می بخشد. مقاله حاضر به بررسی نقش سیاست های کلان اقتصادی که شامل سیاست های پولی و مالی دولت می باشد، بر توزیع درآمد در ایران پرداخته است .دوره زمانی طی سال های 1360 تا 1393 در ایران می باشد و نتیجه تخمین الگو حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار سیاست های پولی و مالی بر شاخص توزیع درآمد در ایران داشته است.

واژگان کلیدی: سیاست پولی، سیاست مالی، توزیع درآمد، ضریب جینی، نرخ تورم، ARDL.

نویسندگان: مرجان دامن کشیده، خشایار سید شکری، مریم رضا زاده قربانی پور

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات:

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی معیارهای متعارف شناسایی گروه هدف در پرداخت یارانه های نقدی

موضوع مقاله: بررسی معیارهای متعارف شناسایی گروه هدف در پرداخت یارانه های نقدی چکیده مقاله: در این تحقیق به دنبال…

بررسی عوامل موثر اقتصادی بر نابرابری درآمدی (شاخص ضریب جینی) در ایران

موضوع مقاله: بررسی عوامل موثر اقتصادی بر نابرابری درآمدی (شاخص ضریب جینی) در ایران چکیده مقاله: سیاست های مناسب کلان…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *