/ در مقاله حسابداری / توسط

تاثیر دوگانگی پست مدیر عامل بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

موضوع مقاله: تاثیر دوگانگی پست مدیر عامل بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوگانگی پست مدیر عامل بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 120 شرکت برای دوره زمانی 1386-1392 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی به وسیله نرم افزار آماری Eveiws استفاده شده است. یافته ها نشان داد که دوگانگی پست مدیرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر منفی و معنی داری دارد. بدین معنا زمانی که مدیرعامل همزمان رئیس هیات مدیره است احتمال سقوط قیمت سهام برای دوره آتی افزایش می یابد. یافته های بیشتر نشان داد که تاثیر مثبت دوگانگی پست مدیرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی تشدید می شود. بنابراین در شرکت های با هزینه تبلیغات بالا، دوگانگی پست مدیر عامل شرکت را با سقوط قیمت سهام در دوره جاری مواجه می نماید. نتایج سازگار با تئوری نمایندگی است. تضاد منافع بین مدیران و سهامداران که منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بالا می شود عاملی در جهت سقوط قیمت سهام محسوب می شود.

واژگان کلیدی: دوگانگی پست مديرعامل، خطر سقوط قیمت سهام، عدم تقارن اطلاعاتی، تئوری نمايندگی.

نویسندگان: یونس بادآور نهندی، وحید تقوی فردود

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 16

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

مدیریت منابع انسانی الکترونیک (EHRM)

موضوع مقاله: مدیریت منابع انسانی الکترونیک (EHRM) چکیده مقاله: رشد و توسعه روزافزون دانش بشری، نفوذ فناوری اطلاعات و ظهور…

ارائه الگوریتمی برای ارزیابی داخلی در سازمان های دولتی مبتنی بر مدل ریاضی فرایند تحلیل سلسله مراتبی

موضوع مقاله: ارائه الگوریتمی برای ارزیابی داخلی در سازمان های دولتی مبتنی بر مدل ریاضی فرایند تحلیل سلسله مراتبی چکیده…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *