/ در مقاله حسابداری / توسط

تاثیر دوگانگی پست مدیر عامل بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

موضوع مقاله: تاثیر دوگانگی پست مدیر عامل بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوگانگی پست مدیر عامل بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد ۱۲۰ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی به وسیله نرم افزار آماری Eveiws استفاده شده است. یافته ها نشان داد که دوگانگی پست مدیرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر منفی و معنی داری دارد. بدین معنا زمانی که مدیرعامل همزمان رئیس هیات مدیره است احتمال سقوط قیمت سهام برای دوره آتی افزایش می یابد. یافته های بیشتر نشان داد که تاثیر مثبت دوگانگی پست مدیرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی تشدید می شود. بنابراین در شرکت های با هزینه تبلیغات بالا، دوگانگی پست مدیر عامل شرکت را با سقوط قیمت سهام در دوره جاری مواجه می نماید. نتایج سازگار با تئوری نمایندگی است. تضاد منافع بین مدیران و سهامداران که منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بالا می شود عاملی در جهت سقوط قیمت سهام محسوب می شود.

واژگان کلیدی: دوگانگی پست مدیرعامل، خطر سقوط قیمت سهام، عدم تقارن اطلاعاتی، تئوری نمایندگی.

نویسندگان: یونس بادآور نهندی، وحید تقوی فردود

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۶

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *