/ در مقاله مدیریت / توسط

تاثیر درگیری ذهنی مشتری در رسانه های اجتماعی بر تمایل به خرید یک برند محصول (مطالعه موردی نمونه ای از شرکت های تجهیزات پزشکی)

موضوع مقاله:  تاثیر درگیری ذهنی مشتری در رسانه های اجتماعی بر تمایل به خرید یک برند محصول (مطالعه موردی نمونه ای از شرکت های تجهیزات پزشکی)

چکیده مقاله:

تبلیغات بازرگانی در مقیاس های بزرگی که اخیرا انجام شده اند، نشان دهنده این موضوع است که درگیری ذهنی مشتریان برای کاربران شبکه های اجتماعی به عنوان مشکل تلقی می گردد. از سویی با توجه به نوظهور بودن رسانه های اجتماعی در ایران، دانش محدودی در این زمینه وجود دارد. بر همین اساس در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر درگیری ذهنی مشتری در ارتباط درونی و نیت ، فعال سازی ، ارتباط عاطفی ، رسانه های اجتماعی بر روی برند محصول با نقش میانجی پردازش شناختی پیمایشی است که – بکارگیری از برند پرداخته شد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی به طور موردی در نمونه ای از شرکت های تجهیزات پزشکی در تهران انجام شد.  به منظور گردآوری از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد ارتباط ، که مجموعه عواملی که در این مدل بر روی برند محصول تاثیرگذار بودند(دیگری ذهنی مشتریان، پردازش شناختی، ارتباط عاطفی و فعال سازی، ارتباط دورنی برند و نیت بکارگیری)، می توانند به میزان ۹۴/۳ درصد از تغییرات برند محصول را تبیین نمایند.

واژگان کلیدی: رسانه های اجتماعی، اشتغال ذهنی مصرف کننده، تمایل به خرید، برند محصول.

نویسندگان: علی شکوری، مهدی خداپرست مشهدی

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۹

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *