/ در مقاله مدیریت / توسط

تاثیر ارزش ویژه برند مشتری محور بر تصویر برند (مطالعه موردی: هتل های استان لرستان)

موضوع مقاله: تاثیر ارزش ویژه برند مشتری محور بر تصویر برند (مطالعه موردی: هتل های استان لرستان)

چکیده مقاله:

  امروزه برند نقش زیادی در ارتقا و پیشرفت زندگی مصرف کنندگان و تصمیمات خرید آنها دارد و باعث بالا بردن جایگاه سازمان و شرکت ها می شود و از طرفی تصویر برند چیزی است که در طی زمان با توجه به اقداماتی که برای مشتریان و مصرف کنندگان معنای خاصی دارد ایجاد می گردد. پژوهش حاضر در نظر دارد که تاثیر ارزش ویژه برند مشتری محور بر تصویر برند در بین هتل های استان لرستان را مورد بررسی قرار دهد مجموعه مورد مطالعه در این پژوهش تعداد ۱۹۶ نفر از مشتریان هتل های استان لرستان هستند که به علت نامحدود بودن جامعه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و از پرسشنامه ارزش ویژه برند رحیم نیا و فاطمی ( ۱۳۹۱ ) استفاده گردیده که نمره گذاری آن براساس طیف لیکرت انجام شده است. به منظور سنجش روایی پرسشنامه، دو نوع روایی منطقی و روایی سازه پرسشنامه، دو نوع روایی منطقی و روایی سازه در نظر گرفته شده، آزمون اعتبار عاملی پرسشنامه به کمک تحلیل عاملی تأییدی و با به کارگیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفته است. و نیز به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است نتیجتاً اینکه پس از بررسی نتایج آزمون ها بین تاثیر ارتباط موفق با مشتری بر ارزش ویژه برند و نیز تاثیر ارزش ویژه برند بر تصویر برند و تاثیر ارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند و در نهایت تاثیر ارتباط موفق با مشتری برتصویر برند با نقش واسط ارزش ویژه برند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، تصویر برند، ارتباط موفق با مشتری، اعتماد، رضایت مشتری، تعهد ارتباطی .

نویسندگان: مریم فلاح، سیما یاحسینی، محمد عبداللهی، فتانه یاراحمدی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *