/ در مقاله حسابداری / توسط

تأثیر ویژگی های فردی بر رفتار اخلاقی حسابرسان در بین جامعه حسابدارن رسمی ایران

موضوع مقاله: تأثیر ویژگی های فردی بر رفتار اخلاقی حسابرسان در بین جامعه حسابدارن رسمی ایران

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های فردی حسابداران رسمی بر رفتار اخلاقی آنها می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر ویژگی های فردی حسابداران رسمی بر دومین مرحله از مراحل تصمیم گیری اخلاقی رِست (قضاوت اخلاقی)، مورد بررسی قرار گرفته است. قضاوت اخلاقی فرآیندی است که فرد نتیجه اخلاقی هدف را شناسایی می کند و یا عبارت است از قضاوت در مورد اینکه چه عملی از لحاظ وجدان اخلاقی بیشترین توجیه پذیری را دارد. در این پژوهش، ویژگی های فردی حسابداران رسمی شامل؛ سابقه کاری و سن می باشد. داده های این پژوهش با طرح سناریو و توزیع پرسشنامه بین ۱۱۷ نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران گردآوری و فرضیه های فرعی پژوهش با استفاده از رگرسیون ساده خطی بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، ویژگی های فردی حسابداران رسمی بر قضاوت های اخلاقی آنها تأثیر دارد.

واژگان کلیدی: رفتار اخلاقی، قضاوت های اخلاقی، تصمیم گیری اخلاقی، ویژگی فردی حسابداران رسمی، جامعه حسابداران رسمی.

نویسندگان: نفیسه رضوی زاده

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *