/ در مقاله مدیریت / توسط

تأثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه

موضوع مقاله: تأثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه

چکیده مقاله:

 مهم ترین هدف هر سازمانی دستیابی به بالاترین سطح بهره وری است.عامل هایی متعدد کارایی افراد را در سازمان تحت تأثیر قرار میدهد یکی از عامل هایی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد هوش هیجانی است.محیط کسب و کار امروز با ویژگی هایی همچون تغییرات پیچیده و غیرخطی، تحولات ناپیوسته و جهشی، تغییرات پی در پی و رقابت بدون حیطه بندی قابل تعریف است(غفاریان و علی احمدی، ۱۳۸۲). کلید دستیابی به موفقیت در این عصر قطع دلبستگی از مسیر موجود و جستجوی پایان ناپذیر برای کشف مسیرهای برتر است برای یک مدیر، هیچ ادراکی مهمتر از فهم کسب و کار نیست. این بصیرت تنها به درک عوامل موثر و روابط بین آنها محدود نمی شود، بلکه کشف شهودی زوایای ناشناخته این فضا و خلق ایده هایی برای بهره برداری از آنها، تجلی ارزش آفرینی از این بصیرت است. تفکر استراتژیک رویکردی است که زمینه شکل گیری و توسعه این بصیرت را فراهم می سازد.در ارتباط بین هوش هیجانی و تفکر استراتژیک می توان گفت که داشتن مدیرانی با قدرت تفکراستراتژیک امروزه از نیازهای اساسی سازمان هایی است که در میدان رقابت در تلاش برای متمایز ماندن و پیشرفت هستند. یکی از وظایف مهم هوش هیجانی، مدیریت روابط است.در این مسئله با تکیه بر مدل گلمن، ۵ مولفه این مدل در هوش هیجانی)خود اگاهی، خود انگیزشی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط( در شرکت مهندسی صنعتی فهامه مورد بررسی قرار میگیرد تا تاثیر این مولفه ها در تصمیم گیری استراتژیک مورد بررسی قرار بگیرد.هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه می باشدجامعه آماری کلیه کارکنان شرکت و شامل ۳۰۰ نفر می باشد که از طریق جدول مورگان ۱۷۰ نفر انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت، نمونه گیری از روش تصادفی ساده می باشد. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است، برای سنجش روایی محتوای پرسشنامه، از نظرات متخصصان، اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره و به منظور بررسی پایائی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه ی اجرا پیمایشی باشد. نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون نشان داد که ابعاد هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک تأثیر دارد. نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون خطی نشان داد که از میان متغیرهای (خود اگاهی هیجانی ، خودانگیزشی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) دو مؤلفه ی خودآگاهی هیجانی و خود مدیریتی بر تفکر استراتژیک شرکت مهندسی صنعتی فهامه تأثیر دارد.در پایان تحقیق ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها،پیشنهادات کاربردی و توصیه های مرتبط ارائه شده است.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، قابلیت فردی، قابلیت اجتماعی، تفکر استراتژیک، شرکت فهامه.

نویسندگان: شهرام هاشم نیا، خاطره مهربان، محمد طبیب جم

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۱

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *