/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تأثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی

موضوع مقاله: تأثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی انجام گرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی بوده و بر مبنای روش انجام تحقیق به لحاظ بیان وضعیت فعلی متغیرهای تحقیق به روش نظرسنجی، توصیفی ـ پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان اداری دانشگاه تبریز تشکیل داده اند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 240 نفر جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن از طریق روایی محتوا (CVIو CVR  ) و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای  Smart PLS وSPSS  23 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که هوش عاطفی بر عملکرد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. نهایتاً تأثیر غیرمستقیم هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. 

واژگان کلیدی: تعهد سازمانی، عملکرد شغلی، هوش عاطفی.

نویسندگان: سید صمد حسینی، مهداد معصومی، عاطفه صبوری سیس

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 13

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

تأثیر عوامل مؤثر بر انتخاب بهینه رب توسط مشتری بر سهم بازار رب در ایران

موضوع مقاله: تأثیر عوامل مؤثر بر انتخاب بهینه رب توسط مشتری بر سهم بازار رب در ایران چکیده مقاله: در این…

بررسی نقش تعدیل کنندگی الگوی فروشگاه در رابطه بین رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت خرده فروشی

موضوع مقاله: بررسی نقش تعدیل کنندگی الگوی فروشگاه در رابطه بین رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت خرده فروشی چکیده مقاله:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *