/ در مقاله مدیریت / توسط

تأثیر مدیریت دانش در ایجاد ارزش هاي اخلاقی در سازمان

موضوع مقاله: تأثیر مدیریت دانش در ایجاد ارزش هاي اخلاقی در سازمان

چکیده مقاله:

زیربناي همه ارزش ها در سازمان، ارزش هاي اخلاقی می باشد .این ارزشهابه استقراروحفظ استانداردهایی کمک می کندکه می تواندبرهدایت افرادبه سوي اقداماتی که براي سازمان مطلوب هستندتأثیربگذارد و موجب ارتقاي عملکرد سازمانی گردد. بنابراین ازآنجایی که مدیریت دانش به دنبال محیطی امن، توأم با خلاقیت و نوآوري است،پرورش فرهنگی که در آن رشد ارزشهاي اخلاقی حائز اهمیت میباشد،اولین گام در جهت تعالی سازمان محسوب میگردد.فرهنگی که عدالت سازمانی در آن سر لوحه کار مدیران میباشدزیرا ایجاد تعهد در کارکنان تنها در سایه رضایت شغلی آنان حاصل میشود. بنابراین ایجاد فرهنگ عدالت و ارزشهاي اخلاقی در سازمان مهمترین راه جهت رسیدن به اهداف سازمان است .به همین خاطر در این مقاله با توجه به ماهیت تحلیلی -پژوهشی آن پس از بیان مسئله و اهمیت و ضرورت آن به بررسی مفهوم مدیریت دانش،اهداف و ویژگی هاي مدیریت دانش ،نقش فرهنگ درمدیریت دانش ، نقش مدیریت دانش در ایجاد ارزش ها درسازمان، موانع رشد اخلاق درسازمان ، راه هاي ایجاد ارزش هاي اخلاقی درسازمان،تعهد سازمانی، رضایت شغلی،ارزش هاي اخلاقی سازمان وعدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتاراخلاقی پرداختیم و در نهایت به این سؤال پاسخ دادیم که: چگونه مدیریت دانش می تواند در ایجاد ارزشهاي اخلاقی در سازمان تأثیر داشته باشد؟

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، اخلاق، ارزش هاي اخلاقی، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی.

نویسندگان: ساناز مظاهري

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 9

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بکارگیري سیستم هاي اطلاعاتی در بازاریابی با رویکرد توسعه صنعت گردشگري

موضوع مقاله: بکارگیري سیستم هاي اطلاعاتی در بازاریابی با رویکرد توسعه صنعت گردشگري چکیده مقاله: در دنیای پیچیده و سیستماتیک…

تأثیر نفوذ اجتماعی ادراك شده بر پذیرش بیمه الکترونیک توسط بیمه گذاران

موضوع مقاله: تأثیر نفوذ اجتماعی ادراك شده بر پذیرش بیمه الکترونیک توسط بیمه گذاران چکیده مقاله: شرکت های بیمه به…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *