/ در مقاله حسابداری / توسط

تأثیر سطح اهرم مالی بالا بر مدیریت سود واقعی شرکت ها

موضوع مقاله: تأثیر سطح اهرم مالی بالا بر مدیریت سود واقعی شرکت ها

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سطح اهرم مالی بالا بر مدیریت سود واقعی شرکت ها می باشد. در این پژوهش تعداد ۱۰۱ شرکت (در قالب شرکت های دارای اهرم مالی بالا) در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفت است معیارهای مدیریت سود واقعی شامل: جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیر عادی می باشد برای بررسی تأثیر اهرم مالی بر معیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترتیبی استفاده شد، نتایج نشان داد در شرایطی که شرکت ها دارای سطح اهرم مالی بالا باشند، تأثیر اهرم مالی بر هر یک از معیارهای مدیریت سود واقعی و همچنین بر برآیند معیارهای آن معکوس و معنادار بوده.

واژگان کلیدی: اهرم مالی، جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، مدیریت سود واقعی، هزین های اختیاری غیرعادی ، هزین های اختیاری تولیدغیرعادی.

نویسندگان: فرزین رضایی، امید صابرفرد

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *