/ در مقاله اقتصاد / توسط

تأثیر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی در ایران

موضوع مقاله: تأثیر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی در ایران

چکیده مقاله:

در این مطالعه به تبعیت از مطالعه جاوید و رضا (۲۰۱۳) به بررسی تأثیر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۵۵ پرداخته است. بدین منظور، از روش اقتصاد سنجی مدل خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتاج بدست آمده نشان می دهد که در بلند مدت ارتباط معنی داری بین رابطه مبادله و رشد اقتصادی وجود دارد. همزمان متغیرهای اشتغال و سرمایه مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در بلند مدت دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره ۰/۳۹ درصد از عدم تعادل رشد اقتصادی، تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود حرکت می کند.

واژگان کلیدی: رابطه مبادله، رشد اقتصادی، خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی.

نویسندگان: خدیجه کشاورز

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *