/ در مقاله اقتصاد / توسط

تأثیر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی در ایران

موضوع مقاله: تأثیر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی در ایران

چکیده مقاله:

در این مطالعه به تبعیت از مطالعه جاوید و رضا (2013) به بررسی تأثیر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1389-1355 پرداخته است. بدین منظور، از روش اقتصاد سنجی مدل خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتاج بدست آمده نشان می دهد که در بلند مدت ارتباط معنی داری بین رابطه مبادله و رشد اقتصادی وجود دارد. همزمان متغیرهای اشتغال و سرمایه مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در بلند مدت دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 0/39 درصد از عدم تعادل رشد اقتصادی، تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود حرکت می کند.

واژگان کلیدی: رابطه مبادله، رشد اقتصادی، خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی.

نویسندگان: خدیجه کشاورز

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 15

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

چارچوب پیاده سازی و اجرایی نمودن برنامه ریزی استراتژیک با تأکید بر حوزه بانکی

موضوع مقاله: چارچوب پیاده سازی و اجرایی نمودن برنامه ریزی استراتژیک با تأکید بر حوزه بانکی چکیده مقاله: امروزه سازمان…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *