/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی و تحلیل وضعیت فضای کسب و کار گردشگری در شهر یزد

موضوع مقاله: بررسی و تحلیل وضعیت فضای کسب و کار گردشگری در شهر یزد

چکیده مقاله:

در شش دهه اخیر، صنعت توریسم توسعه متمادی و تنوع پذیری را تجربه کرده و تبدیل به یکی از سریع و رو به رشدترین بخش های صنعتی در دنیا گردیده است. این صنعت که به عنوان موتور توسعه از آن نام برده می شود، امروزه یکی از پتانسیل های پایه های اصلی در توسعه اقتصادی جهان است .در کشور ما نیز به دﻟیل وجود ﻇرﻓیت های تاریخی و ﻃبیعی باﻟقوه ای در این بخش جهت بهبود رشد و توسعه اقتصاد وجود دارد. از ﻃرفی شهر یزد نیز که اخیراً به عنوان جهان شهر به ثبت رسیده است، بررسی و واکاوی ﻓضای کسب و کار گردشگری آن می تواند زمینه را برای برنامه ریزی منطقی در راستای استفاده از پتانسیل ها ﻓراهم آورد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت ﻓضای کسب و کار گردشگری در شهر یزد می باشد. یافته ها نشان می دهد که سطح مهارت و آموزش مدیران و کارکنان مرتبط با گردشگری و استفاده از ابﺰارها و ﻓناوری پیشرﻓته در امر ، گردشگری به دﻟیل اینکه حد بالا و پایین مثبت می باشد دارای وضعیت مطلوب هستند. در متغیرهای سیاست های دوﻟت اقتصادی و کاﻟبدی گردشگری به دﻟیل اینکه حد پایین مثبت ولی میانگین کوچکتر از مقدار مشاهده شده است، رسیدگی به زیرساخت های ﻓرهنگی تا حدی مطلوب ارزیابی می شود. متغیرهای خصوصیات کارآﻓرینی و نوآوری مسئوﻟین و مردم مرتبط با گردشگری، مسائل بازاریابی و تبلیغات برای معرفی و شناسایی جاذبه های گردشگری، سطح تحصیلات اﻓراد مرتبط با گردشگری، میزان سهوﻟت و هﺰینه دسترسی به منابع ماﻟی مدیران و مسئوﻟین بر اساس تجﺰیه و تحلیل صورت گرﻓته به صورت نامطلوب ارزیابی شده است.

واژگان کلیدی: گردشگری، گردشگری شهری، کسب و کار، شهر یزد.

نویسندگان: ابراهیم بهرامی نیا، سعیده فرشی

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 18

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

مطالعه و امکان سنجی اقتصادی احداث واحد تولید، فرآوری و بسته بندی زیتون، روغن زیتون، ترشیجات و شوریجات

موضوع مقاله: مطالعه و امکان سنجی اقتصادی احداث واحد تولید، فرآوری و بسته بندی زیتون، روغن زیتون، ترشیجات و شوریجات چکیده…

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات با رویکرد تکنیک های چند معیاره (مورد مطالعه :اداره امور مالیاتی بسطام و میامی)

موضوع مقاله: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات با رویکرد تکنیک های چند معیاره…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *