/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی و اولویت بندی تاثیرات عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر میزان فروش خدمات بیمه وانتخاب بهترین ارائه دهنده خدمات بیمه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه :نمایندگی های بیمه ( ایران، البرز و دی) استان سمنان)

موضوع مقاله: بررسی و اولویت بندی تاثیرات عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر میزان فروش خدمات بیمه وانتخاب بهترین ارائه دهنده خدمات بیمه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه :نمایندگی های بیمه ( ایران، البرز و دی) استان سمنان)

چکیده مقاله:

بیمه مهم ترین و مؤثرترین شیوه برخورد با ریسک و جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر برای آحاد جامعه است و اهمیت ترویج وفرهنگ سازی آن در جامعه برکسی پوشیده نیست. دراین زمینه هدف از انجام این تحقیق مطالعه تاثیرات عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر میزان فروش خدمات بیمه و اولویت بندی بهترین عوامل وانتخاب بهترین ارائه دهنده خدمات بیمه می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق خبرگان نمایندگی های بیمه(ایران، البرز ودی) با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استان سمنان بودند.  روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی بوده واز مصادیق تحقیقات کاربردی میباشد. در تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (روش تحلیل سلسله مراتبی ) استفاده شده است .یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که طبق روش تحلیل سلسله مراتبی، بترتیب محصول، بهره وری و کیفیت، افراد (نیروی انسانی)، فرایند (فراگرد)، قیمت، ترفیع، شواهد عینی و مکان توزیع مهمترین عوامل تاثیرگذارآمیخته بازاریابی خدمات بر میزان فروش خدمات بیمه هستند وبترتیب نمایندگی های بیمه البرز، ایران و دی بهترین ارائه دهنده خدمات بیمه می باشند.

واژگان کلیدی: بیمه، خدمات بیمه، آمیخته بازاریابی خدمات، تحلیل سلسله مراتبی.

نویسندگان: فرشاد قائزی رازی، مجتبی امیدیان، حامد عرب احمدی

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۰

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *