/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی وضعیت عملکرد سازمانی کارکنان در دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور واحد ایلام

موضوع مقاله: بررسی وضعیت عملکرد سازمانی کارکنان در دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور واحد ایلام

چکیده مقاله:

  ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی گفته می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع، در جهت دست یابی به هدف ها، به شیوه ای اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی وضعیت عملکرد سازمانی کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور واحد ایلام می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور واحد ایلام می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلدا اسمیت بود. در این تحقیق مولفه، وضوح عملکرد، مشوق و رضایت شغلی، ارزیابی عملکرد و محیط شغلی را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می دهد که بین وضعیت وضوح عملکرد کارکنان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور تفاوت معناداری وجود ندارد و این فرضیه رد می گردد. اما از نظر میزان اشتیاق و رضایت شغلی، از نظر ارزیابی سازمانی و از نظر محیط شغلی در بین مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به دانشگاه پیام نور بیشتر است. لذا این فرضیات مورد تأیید قرار می گیرند.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، عملکرد سازمانی کارکنان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور.

نویسندگان: زینب فتاحی زاده، عامر فتاحی زاده، سعید مهرعلی زاده

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *