/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی نقش تعدیل گری روان رنجوری کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی (نمونه موردی: شهرداری بجنورد)

موضوع مقاله: بررسی نقش تعدیل گری روان رنجوری کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی (نمونه موردی: شهرداری بجنورد)

چکیده مقاله:

سازمان ها با بکارگیری مولفه های موثری همچون خلاقیت و ویژگی های شخصیتی کارکنان می توانند نسبت به گذشته نوآورتر باشند. رهبری تحول آفرین از نوآوری حمایت و آن را ترغیب می نماید که این امر به نوبه خود بقای بلندمدت یک سازمان را تضمین می نماید. مطالعات متعدد نشان داده است که شخصیت افراد تا حد بسیار زیادی بر کنش عملکردها، غیبت ها استخدام و … کارکنان تأثیر دارد. پژوهش حاضر به آزمودن رابطه رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر روان رنجوری کارکنان در شهرداری بجنورد می پردازد و از نظر هدف، تحقیق کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، این پژوهش به روش زمینه یابی (پیمایشی) انجام شده است. بر اساس این پژوهش هر چه کارمندان شهرداری بجنورد از روان رنجوری کمتری به عنوان یک عامل از ویژگی های شخصیتی برخوردار باشند، آنگاه رهبری تحول آفرین می تواند سازمان را به سمت نوآوری سازمانی سوق دهد.

واژگان کلیدی: رهبری، نوآوری، روان رنجوری، تعدیل گر، شهرداری بجنورد.

نویسندگان: مهدی معلم

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۰

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *