/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی نقش تعدیل گری برون گرایی کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی(نمونه موردی: شهرداری بجنورد)

موضوع مقاله: بررسی نقش تعدیل گری برون گرایی کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی(نمونه موردی: شهرداری بجنورد)

چکیده مقاله:

سازمان ها در محیط پویای کسب و کار امروز همواره با چالش تغییرات سریع فناوری، کوتاه شدن چرخه عمر محصول و جهانی شدن مواجه هستند و برای زنده ماندن و رقابت، ناگزیر از بکارگیری نوآوری و خلاقیت در تمام فرآیندها و مراحل کاری خود هستند. رهبری تحول آفرین از نوآوری حمایت و آن را ترغیب می نماید که این امر به نوبه خود برای بلندمدت یک سازمان را تضمین می نماید. مطالعات متعدد نشان داده است که شخصیت افراد تا حد بسیار زیادی بر کنش عملکردها، غیبت ها استخدام و  …کارکنان تأثیر دارد. پژوهش حاضر به آزمودن رابطه رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر برون گرایی کارکنان در شهرداری بجنورد می پردازد و از نظر هدف، تحقیق کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، این پژوهش به روش زمینه یابی (پیمایشی) انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشاندهنده ی این مسئمه می باشد که شخصیت یک عامل کلیدی در موفقیت سازمان است و افراد برونگرا، ریسک پذیر و فعال هستند و وضعیت موجود را به چالش کشیده و برای پیدا کردن راه حل های خلاق در برابر مشکلات پایدار مدیران و رهبران را یاری می نمایند.

واژگان کلیدی: رهبری، نوآوری، برون گرایی، تعدی گر، شهرداری بجنورد.

نویسندگان: مهدی معلم

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 10

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی نقش تعدیل گری روان رنجوری کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی (نمونه موردی: شهرداری بجنورد)

موضوع مقاله: بررسی نقش تعدیل گری روان رنجوری کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی (نمونه موردی:…

بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارمندان شهرداری منطقه)

موضوع مقاله: بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارمندان شهرداری…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *