/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی نقش تسلیم اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی در رضایت مندی مودیان مالیاتی (مورد مطالعه: ادارات امور مالیاتی استان سمنان)

موضوع مقاله: بررسی نقش تسلیم اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی در رضایت مندی مودیان مالیاتی (مورد مطالعه: ادارات امور مالیاتی استان سمنان)

چکیده مقاله:

يكي از راه هاي افزايش خوداظهاري موديان مالیاتي، افزايش رضايت مندي آنها از فرايند تسلیم اظهارنامه هاي مالیاتي می باشدو استقرار سیستم هاي الكترونیكي جهت تسلیم اظهارنامه می تواند در اين زمینه موثر باشد. در اين راستا هدف از اين پژوهش بررسي نقش تسلیم اظهارنامه هاي مالیاتي الكترونیكي در رضايت مندي موديان مالیاتي در ادارات امور مالیاتي استان سمنان 381 نفر می باشند که از می باشد. جامعه آماري مورد مطالعه، موديان مالیاتي ادارات امور مالیاتي استان سمنان در حجم نمونه روش نمونه گیري کوکران استفاده شده است .با توجه به انواع مختلف تحقیق توصیفي، اين تحقیق از نوع پیمايشي است . همچنین تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردي می باشد و روش گردآوري داده ها میداني بوده و ابزار گرداوري داده ها نیز پرسشنامه خود ساخته و مصاحبه مي باشد .نتايج حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون، نشان داد که رابطه بین تسلیم اظهارنامه هاي مالیاتي الكترونیكي و رضايت مندي موديان مالیاتي در ادارات امور مالیاتي استان سمنان معنادار 65 درصد موديان مالیاتي از تسلیم اظهار نامه هاي مالیاتي به شیوه الكترونیكي راضي هستند.

واژگان کلیدی: اظهارنامه مالیاتی، موديان مالیاتي، رضايت مندي موديان مالیاتي، اظهارنامه مالیاتي الكترونیكي.

نویسندگان: سید عبدالله حیدریه، مراد علی کریمی، حامد عرب احمدی

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 18

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

اثرات نوآوری و ایجاد تکنولوژی بر عملکرد سازمان

موضوع مقاله: اثرات نوآوری و ایجاد تکنولوژی بر عملکرد سازمان چکیده مقاله: امروزه به طور روزافزونی سازمان ها با محیط هایی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *