/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی نقش تسلیم اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی در رضایت مندی مودیان مالیاتی (مورد مطالعه: ادارات امور مالیاتی استان سمنان)

موضوع مقاله: بررسی نقش تسلیم اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی در رضایت مندی مودیان مالیاتی (مورد مطالعه: ادارات امور مالیاتی استان سمنان)

چکیده مقاله:

یکی از راه های افزایش خوداظهاری مودیان مالیاتی، افزایش رضایت مندی آنها از فرایند تسلیم اظهارنامه های مالیاتی می باشدو استقرار سیستم های الکترونیکی جهت تسلیم اظهارنامه می تواند در این زمینه موثر باشد. در این راستا هدف از این پژوهش بررسی نقش تسلیم اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی در رضایت مندی مودیان مالیاتی در ادارات امور مالیاتی استان سمنان ۳۸۱ نفر می باشند که از می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه، مودیان مالیاتی ادارات امور مالیاتی استان سمنان در حجم نمونه روش نمونه گیری کوکران استفاده شده است .با توجه به انواع مختلف تحقیق توصیفی، این تحقیق از نوع پیمایشی است . همچنین تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی می باشد و روش گردآوری داده ها میدانی بوده و ابزار گرداوری داده ها نیز پرسشنامه خود ساخته و مصاحبه می باشد .نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نشان داد که رابطه بین تسلیم اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی و رضایت مندی مودیان مالیاتی در ادارات امور مالیاتی استان سمنان معنادار ۶۵ درصد مودیان مالیاتی از تسلیم اظهار نامه های مالیاتی به شیوه الکترونیکی راضی هستند.

واژگان کلیدی: اظهارنامه مالیاتی، مودیان مالیاتی، رضایت مندی مودیان مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی.

نویسندگان: سید عبدالله حیدریه، مراد علی کریمی، حامد عرب احمدی

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۸

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *