/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی نقش استراتژیک برون سپاری در عملکرد سازمانی

موضوع مقاله: بررسی نقش استراتژیک برون سپاری در عملکرد سازمانی

چکیده مقاله:

  هدف از این تحقیق مطالعه استراتژی های برون سپاری در بهبود عملکرد سازمانی شرکت های صنعتی ایران از دو منظر خلاقیت و نوآوری و همچنین بهره وری نیروی انسانی است.برونسپاری امروزه به عنوان یک راهکار کاهش هزینه های سازمانی و افزایش بهره وری در شرکتهای صنعتی است که در بازار رقابتی خصوصا در شرایط رکود میتوانند سهم بازارحداقلی خود را حفظ کنند. این تحقیق از حیث هدف از نوع کاربردی می باشد از این جهت که مدیران میتوانند نتایج مورد انتظار و پیشنهادات کاربردی آن را درعملکرد سازمانی شرکت ها به کار گیرند. تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق به وسیله برخی تکنیک های آماری همچون آزمون رگرسیون و پیرسون انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، شامل مدیران رده های تولید و ستادی شرکت فولاد آلیاژی ایران بوده که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نمونه محدود با 95 % اطمینان به میزان 78 نفر تعیین شد. شیوه و ابزارداده ها در این تحقیق از نوع اولیه و از روش میدانی و ابزار گرد آوری از نوع پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک مقطع خاص زمانی در شرکت مورد مطالعه قرار گرفته است. میزان بدست آمده برای پایایی ابزار سنجش به میزان 0.89 تعیین شد. نتایج بدست آمده بیانگر تایید ارتباط معنا دار استراتژی برون سپاری از منظر کارائی با عملکرد سازمانی است و علاوه بر آن بر کنترل فرایند و کنترل خروجی نیز تاثیر گذار است. نتایج تحلیل آماری داده ها حاکی ازآن است که برون سپاری فعالیت های اصلی، برون سپاری بین المللی و برون سپاری کوتاه مدت اثر مثبتی بر روی ارزش بازار شرکت های برون سپاری کننده دارد. ولی برون سپاری فعالیت های غیر اصلی (فرعی) برون سپاری داخلی و برون سپاری بلندمدت ارزش بازار شرکت های برون سپاری کننده را بهبود نمی دهد. علاوه بر این می توان نتیجه گرفت که شرکت های پذیرنده خدمات در مقابل شرکت های برون سپارنده تنها تعهد انجام کار را دارند و به هیچ نوع نوآوری در عملکرد متعهد نیستند.

واژگان کلیدی: برون سپاری، مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی، استراتژی های برون سپاری.

نویسندگان: سعید اسلامی، سید حبیب الله میرغفوری،محمد زارعی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات:

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

تقلب در حسابرسی صورت های مالی

موضوع مقاله: تقلب در حسابرسی صورت های مالی چکیده مقاله: امروزه پیچیدگی روابط تجاری و نیز معضل های خصوصی و…

بررسی رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان کردستان)

موضوع مقاله: بررسی رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان کردستان) چکیده مقاله:   مدیریت…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *