/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارمندان شهرداری منطقه)

موضوع مقاله: بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارمندان شهرداری منطقه)

چکیده مقاله:

رمز موفقیت سازمانها در بهره وری و مدیریت دانش است. در هر دو آنها منابع انسانی نقش کلیدی ایفا می کنند، پزوهش حاضر بهبررسی راهکارهای ارتقای بهره وری می پردازد که هدف از پزوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش، رضایت شغلی، ایجاد انگیزه،آموزش کارکنان، ایجاد تعهد درکارکنان در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بین کارمندان شهرداری منطقه ۴ است. لذا ۱۲۰ نفراز کارمندان شهرداری بر اساس روش پیمایش و نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و نتایج بررسی حاکی از این است که مدیریتدانش ،رضایت شغلی و ایجاد تعهد درکارکنان بر ارتقای بهرهوری در سازمان تاثیر مثبت دارد و بین این متغیر ها رابطه معناداروجود دارد.

واژگان کلیدی: بهره وری، منابع انسانی، مدیریت دانش، رضایت شغلی، مشارکت و تعهد کارکنان، انگیزش .

نویسندگان: مهدی میرزائی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *