/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارمندان شهرداری منطقه)

موضوع مقاله: بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارمندان شهرداری منطقه)

چکیده مقاله:

رمز موفقیت سازمانها در بهره وری و مدیریت دانش است. در هر دو آنها منابع انسانی نقش کلیدی ایفا می کنند، پزوهش حاضر بهبررسی راهکارهای ارتقای بهره وری می پردازد که هدف از پزوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش، رضایت شغلی، ایجاد انگیزه،آموزش کارکنان، ایجاد تعهد درکارکنان در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بین کارمندان شهرداری منطقه 4 است. لذا 120 نفراز کارمندان شهرداری بر اساس روش پیمایش و نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و نتایج بررسی حاکی از این است که مدیریتدانش ،رضایت شغلی و ایجاد تعهد درکارکنان بر ارتقای بهرهوری در سازمان تاثیر مثبت دارد و بین این متغیر ها رابطه معناداروجود دارد.

واژگان کلیدی: بهره وری، منابع انسانی، مدیریت دانش، رضایت شغلی، مشارکت و تعهد کارکنان، انگیزش .

نویسندگان: مهدی میرزائی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 14

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی نقش تعدیل گری برون گرایی کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی(نمونه موردی: شهرداری بجنورد)

موضوع مقاله: بررسی نقش تعدیل گری برون گرایی کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی(نمونه موردی: شهرداری…

استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل استراتژیک در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری

موضوع مقاله: استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل استراتژیک در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری چکیده مقاله: استفاده…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *