/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارمندان شهرداری منطقه ۴)

چکیده

رمز موفقیت سازمانها در بهره وری و مدیریت دانش است. در هر دو آنها منابع انسانی نقش کلیدی ایفا می کنند، پزوهش حاضر به بررسی راهکارهای ارتقای بهره وری می پردازد که هدف از پزوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش، رضایت شغلی، ایجاد انگیزه، آموزش کارکنان، ایجاد تعهد درکارکنان در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بین کارمندان شهرداری منطقه ۴ است. لذا ۱۲۰ نفر از کارمندان شهرداری بر اساس روش پیمایش و نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و نتایج بررسی حاکی از این است که مدیریت داانش ،رضایت شغلی و ایجاد تعهد درکارکنان بر ارتقای بهره وری در سازمان تاثیر مثبت دارد و بین این متغیر ها رابطه معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: بهره وری، منابع انسانی، مدیریت دانش، رضایت شغلی، مشارکت و تعهد کارکنان، انگیزش

مهدی میرزائی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارمندان شهرداری منطقه 4)

بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارمندان شهرداری منطقه ۴)

نوشته های مشابه

بررسی تأثیر عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری(مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهرستانهای گرگان و گنبد)

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 18 =