/ در مقاله اقتصاد / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی عوامل موثر اقتصادی بر نابرابری درآمدی شاخص ضریب جینی در ایران

چکیده

سیاست های مناسب کلان اقتصادی از مسیر های مختلفی بر فقر و توزیع درآمد تاثیر گذار است. آثار این سیاست ها در بلند مدت از اهمیت بیشتری برخوردار است. به گونه ای که سیاست کلان اقتصادی اگر منجر به رشد پایدار گردد ، سطح اشتغال و تولید حقیقی را تحت تاثیرقرار می دهد. این امر از سمت درآمد ها و هم از سمت توزیع آن، فقر را بهبود می بخشد. توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند . امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده ی دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. با توجه به اهمیت عدالت درآمدی و نقش دولت ها در تحقق آن، این مقاله قصد دارد به بررسی نقش عوامل اقتصادی موثر ، بر توزیع درآمد در ایران بپردازد.در این مقاله به بررسی ادبیات نظری توزیع درآمد و شاخصهای اندازه گیری آن همچنین تاثیر گذاری متغیرهای تورم ، هزینه های دولت ، تسهیلات اعطایی بانکها و حجم پول بر شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: نابرابری درآمدی, نرخ تورم ,حجم پول, منحنی لورنز, ضریب جینی

مرجان دامن کشیده – مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکز

مریم رضا زاده قربانی پور – مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکز

خشایار سید شکری – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

بررسی عوامل موثر اقتصادی بر نابرابری درآمدی شاخص ضریب جینی در ایران

بررسی عوامل موثر اقتصادی بر نابرابری درآمدی شاخص ضریب جینی در ایران

نوشته های مشابه

بازار خاکستری و تاثیر آن بر کالاهای مشابه داخلی با توجه به تورم و فرهنگ ( مطالعه موردی شهر تهران)

چکیده با توجه به اوضاع اقتصادی حال حاضر در جهان بازارهای خاکستری از اهمیت خاصی برخوردار گشته اند. و به…

بررسی عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی با رویکرد اقتصادی و مدیریت شهری

چکیده امروز در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 10 =