/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات سبز در بین شهروندان خرم آباد

موضوع مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات سبز در بین شهروندان خرم آباد

چکیده مقاله:

مطالعه ی حاضر در قالب یک طرح پیمایشی با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات سبز در بین شهروندان خرم آباد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش مردم شهر خرم آباد بودند که نمونه ای به حجم ( n=386 ) نفر از آنان برای پاسخگویی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظر سه نفر از افراد متخصص در زمینه مدیریت و بازاریابی به دست آمد و برای سنجش پایایی متغیرهای مدل از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های مقایسه میانگین جامعه ( t تک نمونه ای )، تحلیل همبستگی اسپیرمن، به همراه تحلیل مسیر بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که متغیرهای دغدغه زیست محیطی، دانش و اطلاعات زیست محیطی، اعتماد به محصول، تناسب قیمت و کیفیت محصول، به طور مستقیم و متغیرهای تأثیرپذیری از فعالیت های بازاریابی، تحصیلات، درآمد و سابقه بیماری به طور غیر مستقیم با قصد خرید محصولات سبز ارتباط داشته و مدل نهایی حاصل از متغیرهای فوق در مجموع 13 درصد از واریانس قصد خرید محصولات سبز را تبیین نموده است. همچنین متغیر تعاملات فرهنگی نیز مورد سنجش قرار گرفت، اما نتوانست اثر معناداری بر قصد خرید محصولات سبز داشته باشد.

واژگان کلیدی: محصول سبز، قصد خرید محصولات سبز، شهروندان خرم آباد، رگرسیون چند متغیره.

نویسندگان: حدیث پورجمشیدی، حسین مهدی زاده، همایون مرادنژادی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 13

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی عوامل مؤثر برگرایش به مصرف غذای سالم در بین دانشجویان (دانشگاه ایلام و دانشگاه علوم پزشکی ایلام)

موضوع مقاله: بررسی عوامل مؤثر برگرایش به مصرف غذای سالم در بین دانشجویان (دانشگاه ایلام و دانشگاه علوم پزشکی ایلام)…

موانع پذیرش مدیریت حسابداری ( MA ) فرآیندهایی در محیط های بنیان گذاری محیط های برنامه ریزی

موضوع مقاله: موانع پذیرش مدیریت حسابداری ( MA ) فرآیندهایی در محیط های بنیان گذاری محیط های برنامه ریزی چکیده…

2 دیدگاه

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *