/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی عوامل سازمانی موثر بر توانمند سازی روانشناختی نیروی انسانی

موضوع مقاله: بررسی عوامل سازمانی موثر بر توانمند سازی روانشناختی نیروی انسانی

چکیده مقاله:

این پژوهش با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی شرکت مخابرات استان کردستان)» در سال ۹۲-۱۳۹۱ انجام شده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی می باشد. این پژوهش از نوع «تحقیقات کاربردی» است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی کارکنان شرکت مخابرات استان کردستان است که برابر با ۱۲۲۸ نفر می باشند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر با ۲۹۷ نفر برآورد گردید که در مجموع ۲۱۶ پرسشنامه کامل جمع آوری شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل ۲ پرسشنامه ی توانمندسازی روانشناختی و پرسشنامه عوامل سازمانی موثر بر توانمندی می باشد. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی شامل اهداف شفاف، نظام پاداش دهی، دسترسی کارکنان به منابع، آموزش کارکنان، ساختار سازمانی و ارزیابی عملکرد بر توانمندی کارکنان شرکت مخابرات استان کردستان تاثیر دارد.

واژگان کلیدی: توانمندسازی روانشناختی، اهداف شفاف ، نظام پاداش دهی، دسترسی کارکنان به منابع، آموزش کارکنان، ساختار سازمانی،ارزیابی عملکرد.

نویسندگان: محمد صالحی، سلیمان ایران زاده

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۸

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *