/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی صادرات خدمات فنی و مهندسی با رویکرد مدل مزیت رقابتی مایکل پورتر (مطالعه موردی: استان مازندران)

موضوع مقاله: بررسی صادرات خدمات فنی و مهندسی با رویکرد مدل مزیت رقابتی مایکل پورتر (مطالعه موردی: استان مازندران)

چکیده مقاله:

  صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی ، موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی است . صادرات خدمات فنی و مهندسی به معنای صدور علم ، تجربه و دانش است و کشوری که بتواند سهم خود را در خدمات فنی و مهندسی افزایش دهد در واقع توانسته علم ، تجربه ، مهارت و دانش را به یک کالای قابل مبادله تبدیل نماید. در این مقاله شرایط استان مازندران در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی ، براساس الگوی مزیت رقابتی مایکل پورتر که دارای چهار عامل شرایط تقاضا ، شرایط و صنایع پشتیبان ، استراتژی ،ساختار و رقابت پذیری و شرایط عوامل تولید می باشد مورد استفاده قرار گرفت .جامعه آماری این پژوهش شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی استان مازندران می یاشد داده ها از طریق پرسشنامه از مدیران شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی استان مازندران جمع آوری شد که به این منظور تعداد ۶۶ پرسشنامه استاندارد تکمیل و جمع آوری گردید. فرضیه های این تحقیق از طریق آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تشخیص سطح معنا داری استفاده شد و در ادامه از آزمون خی دو جهت ارتباط بین عوامل استفاده شد و از برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است که نتایج حاکی از آن است که بین عوامل مزیت رقابتی مدل پورتر که شامل عامل شرایط تقاضا ، شرایط و صنایع پشتیبان ، استراتژی ، ساختار و رقابت پذیری و شرایط عوامل تولید بر صادرات خدمات فنی و مهندسی استان مازندران رابطه مستقیم وجود دارد ، که در این میان استراتژی ، ساختار و رقابت پذیری بالاترین رتبه را در اولویت بندی عوامل مؤثر آورده است .

واژگان کلیدی: بازاریابی – صادرات – خدمات فنی و مهندسی – مزیت رقابتی .

نویسندگان: عادل علی نژاد بشلی، محمدامین عزیزی، حامد طالبی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۲

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *