/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه ی بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای تفننی و تنوع طلبی

چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای تفننی و تنوع طلبی پرداخته است. و اهداف آن شامل: ۱- بررسی روابط میان سه عامل آمادگی مصرف کننده، سطح برانگیختگی بهینه با خرید تفننی و تنوع طلبی ۲- ارزیابی اثرات میان فردی خرید تفننی و تنوع طلبی ۳- بررسی جنبه های اختصاصی خرید تفننی و تنوع طلبی ۴- شناسایی مشتریان بر اساس خرید آنها جهت تقسیم بندی بازار می باشد و روش تحقیق حاضر از نظر روش جز تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق تعداد ۲۵۰ نفر از مصرف کنندگان شهر اراک می باشد که به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه پاسخ دهند و پس از جمع آوری پرسشنامه ها داده های تحقیق با نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و این تحقیق شامل ۲ فرضیه می باشد که هر دوی آن تایید شده اند.

واژگان کلیدی: خرید تفننی، تنوع طلبی، آمادگی مصرف کننده، برانگیختگی

سعید هاشمیان [ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ]

حشمت الله رحمتی [ کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ]

مریم آقا مراد [ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ]

بررسی رابطه ی بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای تفننی و تنوع طلبی

بررسی رابطه ی بین آمادگی مصرف کننده و سطح برانگیختگی بهینه با خریدهای تفننی و تنوع طلبی

نوشته های مشابه

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد

چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهر…

بررسی رابطه بین شاخص کیوی توبین و بازده مرکب سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شاخص کیوی توبین بر بازده مرکب سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + 9 =