/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه میان هوش هیجانی با ویژگی های شخصیتی و روحیه کارآفرینی (مورد مطالعه: مهارت آموختگان نظام آموزش های فنی و حرفه ای در استان ایلام)

موضوع مقاله: بررسی رابطه میان هوش هیجانی با ویژگی های شخصیتی و روحیه کارآفرینی (مورد مطالعه: مهارت آموختگان نظام آموزش های فنی و حرفه ای در استان ایلام)

چکیده مقاله:

 امروزه علم، به قدرت و نفوذ هیجان های ذهنی انسان پی برده و در حال کشف و تبیین جایگاه هیجان ها و احساس ها در فعالیت ها، رفتارها، حرکت ها و شخصیت انسانی است. به گونه ای که هوش بهره را نمی توان ضامن موفقیت مدیران کارآفرین به عنوان گردانندگان چرخ اقتصاد دانست، بلکه توانایی درک و کنترل عواطف و هیجانات نیز، نقش بسزایی در این مهم ایفا می کند. مدیران کارآفرین با شناخت و ادارهی هیجانات خود کشمکش های درونی خود را کاهش می دهند و با درک عواطف دیگران ارتباط موثرتری برقرار می کنند. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان مولفه هوش هیجانی با ویژگی های شخصیتی و روحیه کارآفرینان می باشد. جامعه آماری پژوهش کارآموزان و مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام در نیمه اول سال ۹۴ به تعداد ۱۳۱ نفر می باشد. جهت نمونه گیری از فرمول کوکران بهره گرفته شده است که تعداد نمونه را ۹۵ نفر نشان می دهد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 استفاده شده است. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد، شامل پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی پالمر و استوف( ۲۰۰۲ )، و پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان کردنائیج و همکاران (۱۳۸۶) بهره گرفته شده است. جهت سنجش روایی از نظر خبرگان و اساتید (روش روایی محتویی) بهره گرفته شده است. همچنین نتایج سنجش پایایی ابزار اندازه گیری به روش آلفای کرونباخ نشان می دهد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه هوش هیجانی ۰٫۷۳۷ و در حوزه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی ۰٫۸۸۹ می باشد، که نشان از پایایی پرسشنامه در سطح خوب می باشد. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی است. نتایج نشان داد که میان کلیه مولفه هوش هیجانی و کلیه ابعاد مطرح شده در حوزه ویژگی هایپ شخصیتی و روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی با تایید این ارتباط نشان داد که از میان مولفه های مطرح شده در حوزه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، ابعاد تحمل ابهام، داشتن کانون کنترل درونی، قابلیت ریسک پذیری، و خلاقیت به ترتیب وارد معادله رگرسیونی با متغیر پیشبین (هوش هیجانی) شده اند.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی،ویژگی های شخصیتی کارآفرینان،کارآموزان، مهارت آموختگان.

نویسندگان: ایرج رستمی، اسفندیار محمدی، کبری غیابی، فروزان محمدکریمی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۹

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *